Privacystatement melding WMO voorziening

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Melding WMO voorziening

Naar aanleiding van uw melding houden wij een keukentafelgesprek of intakegesprek met u. Als dit tot een aanvraag leidt,  wordt onderzocht of en welke passende bijdrage geleverd kan worden in verband met uw hulpvraag.    

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw melding en aanvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 te kunnen beoordelen en vast te stellen of u in aanmerking komt voor een WMO voorziening. 

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de WMO 2015 en de daaraan gerelateerde verordening en beleidsregels.    

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner, inwonende kinderen, mantelzorger en contact-/vertrouwenspersoon.  

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens in ons systeem.  Het gaat, afhankelijk van uw situatie, mogelijk om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Contactgegevens
 • Legitimatiebewijs 
 • Beschrijving van de beperking
 • Gebruik van voorzieningen
 • Mogelijkheden eigen kracht
 • Rapportage (sociaal-) medisch adviseur
 • Gespreksverslag huisbezoek
 • Onderzoeksrapportage
 • Behandelplan aanbieder
 • Evaluatieverslag aanbieder 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van de voorziening  kunnen de gegevens gedeeld worden met derden, wanneer dat in uw situatie noodzakelijk is:

 • Zorgaanbieder die u gaat ondersteunen 
 • Welzijnspartijen voor levering voorliggende voorzieningen
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de toeleiding naar zorg, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dat doel. De hulpverleningsgegevens worden door de hulpaanbieder 15 jaar bewaard na beëindiging van de voorziening.

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw WMO consulent bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de uitkering.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw WMO consulent bij de gemeente.