Privacystatement Wet verplichte GGZ

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Melding Wet verplichte GGZ: Verkennend Onderzoek

Bij de gemeente Hellevoetsluis kan op het meldpunt Verplichte GGZ een melding binnenkomen, waarbij een inwoner dan wel instantie zich zorgen maakt over de psychische situatie van een inwoner. Op basis van de Wet verplichte GGZ zullen wij de melding beoordelen en kunnen wij besluiten een Verkennend Onderzoek uit te voeren.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis houdt persoonsgegevens bij teneinde een goede uitvoering te kunnen geven aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wet verplichte GGZ.

Op grond waarvan wij dit doen:

De verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de Wet verplichte GGZ, welke per 1 januari 2020 in werking is getreden.

Van wie registreren wij persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de gemelde inwoner, eventuele partner, inwonende kinderen, melder en indien van toepassing bij de zorg betrokken partijen/personen en contact/vertrouwenspersoon.

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van de melding registreren wij persoonsgegevens in ons systeem. Het gaat, afhankelijk van de situatie, mogelijk om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens).
 • Contactgegevens.
 • Beschrijving van de melding.
 • Bekende hulp-/dienstverlening.
 • Mogelijkheden eigen kracht.
 • Aanwezigheid zelfbindingsverklaring.
 • Gespreksverslag huisbezoek.
 • Onderzoeksrapportage.
 • Besluitvorming inzake vervolgstappen hulpverleningsproces.

We kunnen deze persoonsgegevens delen met:

Indien dit noodzakelijk is, kunnen deze gegevens gedeeld worden met:

 • Het openbaar ministerie voor een aanvraag ter voorbereiding aanvraag zorgmachtiging bij de
 • Officier van Justitie.
 • De partners in het Gebiedsteam Hellevoetsluis Westvoorne bij ontbreken noodzaak verplichte
 • zorg waardoor de melding wordt afgeschaald.

Hoe lang kunnen we deze persoonsgegevens bewaren:

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de toeleiding naar zorg, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dat doel. De hulpverleningsgegevens worden door de hulpaanbieder 15 jaar na beëindiging van de hulpverlening.

U heeft recht op inzake, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier:

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met het team zorgcoördinatie bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de ingezette hulp- /dienstverlening. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het team zorgcoördinatie bij de gemeente.