Privacystatement Melding Jeugdhulp

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Melding jeugdhulp

Naar aanleiding van een door u ingediende melding hulpvraag van uw kind, in het kader van de Jeugdwet, houden wij een intakegesprek met u. In dit gesprek stellen wij samen met u een ondersteuningsplan op met daarin de behandeldoelen voor uw kind. Daarin wordt ook opgenomen welke, door de gemeente vergoede, hulp of zorg uw kind nodig heeft.  De gemeente toetst vervolgens of aan de voorwaarden voor toekenning van deze voorziening(en) wordt voldaan. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw hulpvraag in het kader van de Jeugdwet te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.   

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet.  

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de gezaghebbende ouder(s),  het kind en eventuele broertjes, zusjes, betrokken hulpverleners en een eventuele contactpersoon op school.

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van de hulpvraag jeugd registreren wij persoonsgegevens. Het gaat, afhankelijk van de situatie, om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer kind
 • Naam, adres en woonplaats van het kind
 • Geboortedatum kind
 • Gezinssamenstelling (broertjes en zusjes)
 • Gezagssituatie ouders
 • Adres school
 • Contactgegevens school
 • Contactpersoon school
 • Contactgegevens ouders/verzorgers 
 • Huisarts
 • Medische gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor beoordeling van de aanvraag

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente of u geeft de gemeente toestemming de gegevens bij derden op te vragen. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van de voorziening  kunnen de gegevens gedeeld worden met derden, wanneer dat in uw situatie noodzakelijk is:

 • Jeugdhulpaanbieder die in het kader van het ondersteuningsplan zorg gaat bieden
 • (Huis)arts
 • Veilig Thuis
 • Jeugdbeschermingsplein
 • Contactpersoon school 

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de toeleiding naar zorg worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De hulpverleningsgegevens worden door de jeugdhulpaanbieder 15 jaar bewaard na beëindiging van de voorziening.

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage in het dossier. 

 • Als het een jeugdige betreft jonger dan 12 jaar kunnen alleen de gezaghebbende ouder(s)/voogd hier een beroep op doen. 
 • Als de jeugdige jonger dan 16 jaar, maar ouder dan 11 jaar is, hebben zowel de jeugdige als zijn gezaghebbende ouder(s)/voogd dit recht. . De jeugdige heeft dit recht met medeweten van de gezaghebbende ouder(s). 
 • Als de jeugdige 16 jaar of ouder is, heeft de jeugdige het recht op inzage in de persoonsgegevens in het dossier.  De jeugdige heeft dit recht ook zonder medeweten van de gezaghebbende ouder(s) als de jeugdige hierom verzoekt. 

Voor het recht op inzage kunt u schriftelijk contact opnemen met uw indicatiesteller jeugd bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 

U kunt gegevens in het dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw indicatiesteller jeugd bij de gemeente.