Privacystatement Leerplicht

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Leerplicht

Om ervoor te zorgen dat jongeren onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs heeft de gemeente als taak zorg te dragen voor de naleving van de Leerplichtwet. De controle op de naleving van de Leerplichtwet vindt plaats op basis van verzuimmeldingen vanuit het onderwijs. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis houdt persoonsgegevens bij van alle leerplichtigen om de naleving van de Leerplichtwet uit te voeren.   

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de leerplichtwet. 

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We houden persoonsgegevens bij van het kind en de ouders/verzorgers en de contactpersoon bij de school. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van onze taak zorg te dragen voor naleving van de Leerplichtwet  registreren wij persoonsgegevens Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens leerling
 • Geboortedatum leerling
 • E-mailadres leerling   
 • Adres school
 • Advies schoolarts/jeugdarts inzake verzuim

Deze gegevens ontvangt de gemeente vanuit het onderwijs. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de handhavings- en signaleringstaak  kunnen de gegevens, enkel wanneer dat noodzakelijk is, gedeeld worden met derden:

 • Schoolarts/jeugdarts
 • Maatschappelijk werk
 • JB plein
 • Raad van de Kinderbescherming
 • Politie 
 • OM

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

De persoonsgegevens worden  tot 2 jaar nadat de leerling 18 jaar is geworden bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met de leerplichtambtenaar bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar bij de gemeente.