Privacystatement Aanvraag urgentieverklaring woonruimte

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag urgentieverklaring woonruimte

Naar aanleiding van een aanvraag urgentieverklaring woonruimte toetsen wij of aan de voorwaarden voor toekenning wordt voldaan. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de aanvraag toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor een urgentieverklaring woonruimte te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.   

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens doen wij in het kader van de uitvoering van  de  Gemeentewet, Huisvestingswet 2014 en de Verordening woonruimtebemiddeling Hellevoetsluis 2015.

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van aanvrager, eventuele partner en inwonende kinderen.  

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij uw persoonsgegevens. Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijfnummer Woonnet Rijnmond
 • Medisch advies
 • Politie advies
 • Inkomensgegevens
 • Gegevens woonkosten
 • Gegevens echtscheiding
 • Ouderschapsplan 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de behandeling van het verzoek om een urgentieverklaring woonruimte kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met een medisch adviseur. 

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na afdoening van het verzoek om een urgentieverklaring woonruimte worden de persoonsgegevens 10 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw consulent woonruimte urgentie bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw consulent woonruimte urgentie bij de gemeente.