Privacystatement Aanvraag schulddienstverlening

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag Schulddienstverlening 

Naar aanleiding van een aanvraag om schulddienstverlening toetsen wij of u aan de gestelde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor schulddienstverlening. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de aanvraag om schulddienstverlening toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag om schulddienstverlening te beoordelen.  

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening.   

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner en inwonende kinderen. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens.  Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Nummer legitimatiebewijs
 • Burgerlijke staat
 • Inwonende kinderen jonger dan 21 jaar: geboortedatum en gegevens school
 • Inwonende kinderen ouder dan 21 jaar: geboortedatum en te betalen kostgeld
 • Overige huisgenoten: inkomen
 • Bankafschriften (indien van toepassing ook van uw partner)
 • Inkomen aanvrager, partner, inwonende kinderen ouder dan 21 jaar 
 • Schulden
 • Bezittingen en vermogen
 • Uitgaven

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van de schulddienstverlening kunnen de gegevens gedeeld worden met derden, wanneer dat in uw situatie noodzakelijk is:

 • Aanbieder schulddienstverlening 
 • Bewindvoerder 
 • Maatschappelijk werk (ketenpartners)
 • Schuldeisers 

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na beëindiging van het schulddienstverleningstraject worden de persoonsgegevens 5 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw consulent schulddienstverlening bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de aanvraag schulddienstverlening. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw consulent schulddienstverlening bij de gemeente.