Privacystatement Aanvraag leerlingenvervoer

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag leerlingenvervoer

Naar aanleiding van een aanvraag leerlingenvervoer toetsen wij of aan de voorwaarden voor toekenning wordt voldaan. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de aanvraag toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor leerlingenvervoer te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.  

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van  de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs en de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Hellevoetsluis 2014.

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van het kind en de ouders/verzorgers. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag leerlingenvervoer registreren wij persoonsgegevens in ons registratiesysteem leerlingenvervoer. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Burgerservicenummer kind en ouders/verzorgers 
  • Geboortedatum kind
  • Geslacht
  • Bank- of gironummer 
  • Adres school
  • Naam, adres en woonplaatsgegevens ouders/verzorgers
  • Contactgegevens ouders/verzorgers 
  • Advies keuringsarts 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van het leerlingenvervoer kunnen de gegevens gedeeld worden met derden als dat in uw situatie noodzakelijk is:

  • Keuringsarts
  • De vervoerder

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na afdoening van het verzoek om leerlingenvervoer worden de persoonsgegevens 10 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon team leerlingenvervoer bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw contactpersoon team leerlingenvervoer bij de gemeente.