Privacystatement Aanvraag bijzondere bijstand en minimaregelingen

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag bijzondere bijstand & minimaregeling 

Naar aanleiding van een aanvraag bijzondere bijstand of minimaregeling toetsen wij of u aan de voor toekenning gestelde voorwaarden voldoet. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor bijzondere bijstand of een minimaregeling te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.   

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Participatiewet en de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen Hellevoetsluis 2016.  

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner en inwonende kinderen.

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij uw persoonsgegevens in ons uitkeringssysteem. Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Contactgegevens
 • Legitimatiebewijs
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum en –plaats aanvrager, (indien van toepassing partner en inwonende kinderen) 
 • Verklaring omtrent arbeidshandicap
 • Gegevens omtrent ziektekostenverzekering (basis en aanvullende ziektekostenverzekering)
 • Bankafschriften (indien van toepassing ook van partner en inwonende kinderen < 18 jaar) 
 • Schulden
 • Bezittingen
 • Vermogen 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de bijzondere bijstand of minimaregeling kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met uw eventuele bewindvoerder.

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na het besluit op uw verzoek om bijzondere bijstand of minimaregeling worden  de persoonsgegevens 10 jaar bewaard.

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw minima consulent bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw minima consulent bij de gemeente.