Privacystatement Aanvraag (aanvullende) uitkering Statushouder

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag (aanvullende) uitkering Statushouder

Zodra er een aanbod voor een woning in de gemeente Hellevoetsluis is gedaan nodigen wij u, in verband met uw aanvraag om een uitkering, uit voor een intakegesprek. Wij onderzoeken of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. Als er tijdens de uitkeringsperiode iets verandert in uw situatie, dat mogelijk van invloed kan zijn op uw arbeidsinschakeling of het recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering, dient u dat aan de gemeente door te geven. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor een (aanvullende) bijstandsuitkering te kunnen beoordelen en vast te stellen of u recht heeft op een bijstandsuitkering. 

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Participatiewet.   

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner, inwonende kinderen en eventuele overige huisgenoten. De persoonsgegevens van de eventuele huisgenoten van de aanvrager worden geregistreerd   in verband met het toepassen van de kostendelersnorm. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens in ons uitkeringssysteem.  Het gaat, afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk om de volgende gegevens:

  • Burgerservicenummer
  • Verblijfsdocument aanvrager, eventuele partner,  inwonende kinderen en huisgenoten
  • Bankafschriften (indien van toepassing ook van uw partner en inwonende kinderen < 18 jaar)
  • Kopieën van alle bankpassen
  • Uitschrijfformulier COA
  • Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. 

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitkering  kunnen de gegevens worden gedeeld  met derden  als dat in uw situatie noodzakelijk is:

  • Medisch adviseur (wanneer een sociaal medisch advies moet worden opgemaakt)
  • Vluchtelingenwerk
  • Welzijnspartners
  • Woningbouwcorporatie

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na beëindiging van de uitkering worden  de  persoonsgegevens 20 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met uw klantmanager bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de uitkering.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw klantmanager bij de gemeente.