Privacystatement Aanvraag (aanvullende) uitkering

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag (aanvullende) uitkering

Naar aanleiding van uw aanmelding bij het UWV nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Op basis van de door u verstrekte en zonodig door ons opgevraagde gegevens wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. Als er tijdens de uitkeringsperiode iets verandert in uw situatie dat mogelijk van invloed kan zijn op uw arbeidsinschakeling of het recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering dient u dat aan de gemeente door te geven. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor een (aanvullende) bijstandsuitkering te kunnen beoordelen en vast te stellen of u recht heeft op een bijstandsuitkering. 

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de IAOW en de IOW.  

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van de aanvrager, eventuele partner, inwonende kinderen en eventuele overige huisgenoten. De persoonsgegevens van de eventuele huisgenoten van de aanvrager worden geregistreerd  in verband met het al dan niet toepassen van de kostendelersnorm. 

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens in ons uitkeringssysteem.  Het gaat, afhankelijk van uw situatie, mogelijk om de volgende gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Bankafschriften (indien van toepassing ook van uw partner en inwonende kinderen < 18 jaar) 
 • Nationaliteit (en verblijfsvergunning) 
 • Diploma’s
 • Huurcontract
 • Hypotheekakte, eigendomsakte, taxatierapport en WOZ beschikking
 • Schulden
 • Bezittingen
 • Ontslagbewijs detentie
 • Arbeidscontract
 • Laatste loonstroken (bij inkomen in loondienst)
 • Pensioengegevens 
 • Alimentatiegegevens 
 • Beschikking verlaging of wijziging uitkering
 • Beschikking belastingdienst voorlopige teruggave
 • Formulier sollicitatie-activiteiten
 • Arbeidscontract en loonstroken van kinderen jonger dan 18 jaar
 • Arbeidsdeskundig onderzoek 
 • Gegevens omtrent de echtscheiding 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente. Daarnaast kan de gemeente persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen halen of opvragen bij onder meer Belastingdienst, RDW en het UWV.  

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitkering  kunnen de gegevens worden gedeeld  met derden  als dat in uw situatie noodzakelijk is:

 • Medisch adviseur (wanneer een sociaal medisch advies moet worden opgemaakt)
 • Externe jobcoach die eventuele begeleiding biedt 
 • De Boekenberg (in het kader van de uitvoering van de Wet taaleis)
 • Werk- leerbedrijf Voorne-putten Werkt (in het kader van het re-integratie programma)
 • Het Albeda College (in het kader van de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs)

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Na beëindiging van de uitkering worden uw persoonsgegevens 20 jaar bewaard. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens in het dossier. U kunt hiervoor schriftelijke contact opnemen met uw klantmanager bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt uw gegevens in uw dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de uitkering.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw klantmanager bij de gemeente.