Privacystatement Aanvraag behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie

Rechten en plichten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van:

Aanvraag diagnostiek of behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)  

Naar aanleiding van een aanvraag diagnostiek of behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie toetsen wij of aan de voorwaarden voor toekenning wordt voldaan. Op het moment dat aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt het verzoek toegekend. 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens is:

De gemeente Hellevoetsluis verzamelt persoonsgegevens om uw aanvraag voor diagnostiek of  behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.  

Op grond waarvan we dit doen:

De verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet.  

Van wie registreren we persoonsgegevens:

We registreren persoonsgegevens van het kind, gezagdragende ouder(s)/vertegenwoordiger(s) en de vertegenwoordiger van school.   

Welke persoonsgegevens registreren we:

In het kader van uw aanvraag registreren wij persoonsgegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Burgerservicenummer kind
  • Naam, adres en woonplaats van het kind
  • Contactgegevens ouders/verzorgers 
  • Adres school  
  • Leerlingdossier met spelling- en leesprestaties
  • Rapportage diagnostiek (waaruit blijkt dat kind aanspraak maakt op een vergoede vorm van behandeling) 

Deze gegevens verstrekt u zelf aan de gemeente met uitzondering van het leerlingdossier. Het leerlingdossier wordt met toestemming van de ouder(s)/vertegenwoordiger(s) verstrekt door de school samen met een aanvraag diagnostiek.  

Wij kunnen deze persoonsgegevens delen met:

In het kader van de uitvoering van de voorziening  kunnen de gegevens gedeeld worden met derden, wanneer dat in uw situatie noodzakelijk is:
-    Aanbieder die de diagnostiek uitvoert
-    Aanbieder van “hulp bij dyslexie” die ondersteuning gaat bieden

Hoe lang we deze persoonsgegevens bewaren:

Het leerlingdossier van uw kind dat geldt als basis voor de aanvraag diagnostiek EED wordt bewaard tot einde van het diagnostiektraject en/of tot einde van de behandeling die daarop volgt. 

U heeft recht op inzage, correctie en vernietiging van uw persoonsgegevens in het dossier: 

U heeft recht op inzage in het dossier. 
•    Als het een jeugdige betreft jonger dan 12 jaar kunnen alleen de gezaghebbende ouder(s)/voogd hier een beroep op doen. 
•    Als de jeugdige jonger dan 16 jaar, maar ouder dan 11 jaar is, hebben zowel de jeugdige als zijn gezaghebbende ouder(s)/voogd dit recht. De jeugdige heeft dit recht met medeweten van de gezaghebbende ouder(s). 
•    Als de jeugdige 16 jaar of ouder is heeft de jeugdige het recht op inzage in de persoonsgegevens in het dossier.  De jeugdige heeft dit recht ook zonder medeweten van de gezaghebbende ouder(s) als de jeugdige hierom verzoekt. 
Voor het recht op inzage kunt u schriftelijk contact opnemen met uw indicatiesteller jeugd bij de gemeente. U dient daarbij duidelijk aan te geven welke gegevens u wilt inzien. 
U kunt gegevens in het dossier laten aanpassen als blijkt dat de gegevens niet juist of niet volledig zijn. Daarnaast kunt u de persoonsgegevens laten verwijderen als deze gegevens niet van belang/noodzakelijk zijn voor de toekenning.  Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw indicatiesteller jeugd bij de gemeente.