Vluchtelingen en noodopvang

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de vluchtelingen, noodopvang en het COA.

Wie worden straks in Hellevoetsluis opgevangen?

Het gaat om maximaal 98 vluchtelingen voor wie op dit moment tijdelijk geen plek is in de AZC’s. 

Uit welk land komen deze mensen? Zijn het mannen/vrouwen/gezinnen?

Het COA bepaalt de samenstelling van de groep. We hebben bij het COA aangegeven dat we het belangrijk vinden dat het alleen vluchtelingen en statushouders zijn. Dat betekent dat er geen plek aangeboden wordt aan asielzoekers die uit veilige landen komen. Ook worden op het schip geen kinderen opgevangen. Het COA vindt een schip een te groot veiligheidsrisico voor kinderen. Met het COA is besproken dat de voorkeur uitgaat naar alleengaande mannen, die op korte termijn zicht hebben op gezinshereniging.  Er verblijven momenteel bestaat uit ongeveer 68 vluchtelingen (zij moeten de asielprocedure nog verder doorlopen), en 10 statushouders (zij hebben de asielprocedure al doorlopen en weten dat ze in Nederland mogen blijven). 

Krijgen alle mensen die in Hellevoetsluis worden opgevangen hier een huis?

Nee. De mensen die opgevangen worden zijn vluchtelingen of statushouders. Vluchtelingen zijn nog niet zover in hun asielprocedure dat zij al een woning aangeboden krijgen. Zij gaan van de tijdelijke locatie in Hellevoetsluis uiteindelijk naar een asielzoekerscentrum om hun verdere procedure te doorlopen. Statushouders hebben de asielprocedure al helemaal doorlopen. Zij mogen in ons land blijven en wachten op een permanente woonplek in onze omgeving, dat kan ook in Hellevoetsluis zijn. 

Waar gaan de statushouders en vluchtelingen naar toe als deze opvanglocatie weer stopt?

De noodopvang is bedoeld om voor een korte periode het nijpend tekort aan opvangplekken in de landelijke asielzoekerscentra (AZC’s) te overbruggen. Statushouders hebben de asielprocedure doorlopen, mogen in ons land blijven en wachten op een permanente woonplek. Op het schip verblijven ongeveer 15 statushouders; dit aantal wisselt omdat zij doorstromen naar een woning in de regio, dat kan ook in Hellevoetsluis zijn. We zijn als gemeente  verplicht om ieder jaar een vooraf vastgesteld aantal statushouders een woning te bieden, de zogenaamde taakstelling. Er stromen niet méér statushouders door vanaf het schip naar een woning in Hellevoetsluis dan die taakstelling. Ook kan het zijn dat er statushouders op het schip worden opgevangen die op korte termijn een woning aangeboden krijgen elders in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Wie gaat de opvang beheren?

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gaat de opvang organiseren en beheren.

Wanneer komen de vluchtelingen in Hellevoetsluis?

Op donderdag 18 november is het eerste deel van de mensen gearriveerd.

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Met het COA geven we de bewoners in de tijd dat ze hier zijn een zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding.  Zij hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Vluchtelingenwerk en ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op de toekomst. Met Hellevoetse organisaties zoeken we naar aanvullende activiteiten om het verblijf van deze mensen goed in te vullen en een gevoel van verveling en zinloosheid te voorkomen. De statushouders gaan bovendien aan de slag met hun inburgeringstraject en krijgen maatschappelijke begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk bij hun kennismaking met Hellevoetsluis. Ook hebben verschillende inwoners zich aangemeld om als vrijwilliger iets te betekenen voor de mensen die opgevangen worden.

Mogen de vluchtelingen de stad in lopen?

De mensen die in de opvang verblijven, mogen zich net als ieder ander vrij bewegen. Als de vluchtelingen op de locatie komen, informeert het COA hen over de huisregels van de opvang en over de regels die in Nederland en Hellevoetsluis voor iedereen gelden.

Verdient de gemeente geld aan de opvang van de vluchtelingen?

Nee, maar de opvang kost de gemeente ook geen geld. Het schip, de begeleiding van de vluchtelingen, de inzet van gemeentelijk personeel bij de voorbereidingen, dit wordt allemaal vergoed door het COA. 

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor onderdak vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC's) die verspreid over het hele land liggen.

Waarom vraagt iemand asiel aan?

Een asielzoeker vraagt asiel aan vanwege de situatie in zijn eigen land. Een asielzoeker krijgt een verblijfvergunning als hij te vrezen heeft voor oorlog, vervolging of een onmenselijke behandeling. Deze beslissing neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe verloopt de asielprocedure?

Iemand die in Nederland asiel aanvraagt, moet zich melden bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Daar worden de persoonlijke gegevens van de asielzoeker geregistreerd en ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Ook volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Na de aanmelding bepaalt de IND welke asielprocedure van toepassing is. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) regelt onderdak voor de asielzoeker. Daarnaast krijgt hij hulp van een advocaat en wordt hij medisch onderzocht. Meer weten over hoe een asielprocedure verloopt? Kijk op: Hoe verloopt het aanvragen van asiel? | www.rijksoverheid.nl.

Hoe begeleidt het COA de vluchtelingen?

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om de mensen te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land.