Melding psychische hulp

Melding verplichte geestelijke gezondheidszorg

Door de WvGGZ hoeft een verplichte behandeling niet meer altijd meer via een gedwongen opname. De behandeling kan ook thuis of op een polikliniek gegeven worden. De betrokkene en zijn familie hebben inspraak in de behandeling en in de zorg en ondersteuning daarna.

Melding psychische hulp (WvGGZ)

Denkt u dat iemand mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en daardoor dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u dat melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. 

Hoe kunt u melding doen?

In het meldformulier Wvggz (PDF, 175 kB) kunt u aangeven om wie u zich zorgen maakt, waar u zich zorgen om maakt en of u anoniem wilt blijven.  U stuurt het ingevulde formulier per e-mail naar wetverplichteggz@sociaalgebiedsteam.nl.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of hulp nodig is en welke hulp dat kan zijn. Als hulp nodig is, wordt samen met de persoon waar het om gaat bekeken of vrijwillige hulp mogelijk is. Daarbij werkt de gemeente samen met de naaste familie, de zorgaanbieders, de politie, het sociaal gebiedsteam en het Veiligheidshuis aan een oplossing. Alleen als het niet anders kan, wordt een verkennend onderzoek ingezet. En als het nodig blijkt, wordt verplichte geestelijke gezondheidszorg aangevraagd via een zorgmachtiging (ZM). De rechter beslist daarover. 

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen van ons de uitkomst van het verkennend onderzoek. Besluit de gemeente om geen verplichte zorg aan te vragen, dan hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.  

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat het gevaar bestaat dat iemand zichzelf of anderen iets aandoet als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen besluiten over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen. Verplichte zorg kan in een instelling, thuis of op een polikliniek plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PatientenVertrouwensPersonen in de GGZ. Als hij dit wil, geeft de gemeente zijn contactgegevens door aan de Stichting PVP.

Vrijwillige zorg als het kan, verplichte zorg als het moet

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een uiterst redmiddel; in de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties enz. met elkaar samen om inwoners met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis en is verplichte zorg nodig.