Agenda Adviesraad Sociaal Domein 15 juli

De agenda voor de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein. Vanwege geldende Corona vindt deze vergadering digitaal plaats. De Adviesraad Sociaal Domein informeert en adviseert het college gevraagd en ongevraagd en signaleert ontwikkelingen over alle zaken die betrekking hebben op het sociale domein.

Datum: donderdag 15 juli 2021
Tijd: 19.30 uur
Plaats: MS Teams

Agenda:

 1. Opening
 2. Gesprek Gemeentesecretaris
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Notulen van 16 juni 2021
 6. Actielijst
 7. Ingekomen stukken
 8. Interne zaken 
 9. Werkgroepen
 10. Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 11. Adviezen / Reactie
 12. Bijeenkomsten
 13. Wat verder ter tafel komt

De ingekomen stukken die besrpoken worden:

 • Memo extra middelen Jeugdzorg (ter bespreking)
 • Issuekalender (ter informatie) 
 • Vragen Volkskrant met betrekking tot meelezen ambtenaren op sociale media