Advies nieuwe verordening en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer

Op deze pagina leest u het advies 'nieuwe verordening en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer'.

Aan: College van burgemeester en wethouders Gemeente Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle
Van: Adviesraad Sociaal Domein  Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle

Datum van advies: 15-9-2021
Betreft: Advies nieuwe verordening en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer
                    
Geacht college,

De ASD van Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle is verzocht advies uit te brengen over bovengenoemde onderwerp.  We zijn verheugd u het eerste gezamenlijke advies van de drie ASD’s aan te bieden.

Op 31-8--2021 werd een “Teams”-overleg gehouden waar sommige leden van de drie Adviesraden Sociaal Domein bij aanwezig waren. De stukken over het leerlingen vervoer waren eerder toegestuurd en tijdens het overleg was er de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken over de nieuwe verordening en beleidsregels.
De stukken betreffende het leerlingen vervoer waren prettig leesbaar met extra opmerking dat de tabellen met de veranderingen en/of aanpassingen in een andere tekstkleur werden vermeld, waarvoor onze dank.
ASD leden die niet bij de virtuele bijeenkomst waren hebben punten aangegeven om mee te nemen in het advies.

Onze aanbevelingen en opmerkingen:

 • Een kind kan vanaf 9 jaar zelfstandig naar school; De ASD wil hier opmerken dat er rekening moet worden gehouden met de infrastructurele verkeerssituaties onderweg en de afstand van de verblijflocatie en de te bereiken onderwijs locatie en de zelfstandigheid van het kind. De voorkeur heeft om deze leeftijd te verhogen naar 11 jaar. Deze leeftijdsgrens (tot 9 jaar) is via de VNG gebaseerd op een kind dat zelfstandig fietsend naar school kan. 
 • Bij een aanvraag is het aan te bevelen om opmerkingen en nadere informatie te kunnen toe voegen. Een doelgroep kan bijvoorbeeld nader c.q. duidelijker beschreven worden om welke doelgroep van kinderen het gaat als er wordt gesproken over leerlingenvervoer.
 • Er mogen vanuit de beleidsregels maximaal 8 kinderen in een busje worden vervoerd. Het item is besproken tijdens het overleg maar de ASD wil nogmaals benadrukken dat er dan ook één begeleider mee moet met meerdere kinderen in een busje voor de veiligheid van een ieder. Door een begeleider mee te sturen kan de chauffeur zich concentreren op het verkeer en een veilige rit rijden. De chauffeur kan zich niet met de eventuele problematiek van de kinderen bezig te houden tijdens het rijden. Nu zijn ouders verantwoordelijk voor de begeleiding op de taxi. 
 • Er is een maximale reistijd van 2 uur voor de kinderen inclusief de wachttijd. Graag een voorwaarde op te nemen waarbij de vervoerder zich flexibel opstelt ten aan zien van de leerlingen. We doelen dan specifiek op het ophalen en terug brengen van de kinderen. Het kan niet zo zijn dat één specifieke leerling altijd het eerste en/of als  laatste wordt terug gebracht naar de verblijf locatie van dit kind.  Door in overleg te gaan met een taxibedrijf kan misschien periodiek de route gewijzigd worden. Dit zou in de verordening opgenomen kunnen worden. 
 • Een keuze vrijheid van een school die beter geschikt is voor een kind, na een sociaal medisch advies (SMA). Wanneer de onderwijs locatie beter geschikt is  ten aanzien van zorg, veiligheid, kennis, en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerling dan voor deze afstand een vervoersvergoeding toe te kennen en niet de school met de geografische minste afstand.
 • Door een begeleider mee te laten rijden is er ook meer zicht op de reden waarom bijvoorbeeld kind A. ontoelaatbaar gedrag vertoont. Komt dit doordat kind B. dit triggert bij kind A. of vertoont kind A. om een andere reden ontoelaatbaar gedrag. Voordat er een sanctie kan worden uitgedeeld is het wenselijk om eerst in gesprek te gaan met ouders. Evalueren van het gedrag en kijken wie en wat de oorzaak is, en een passende oplossing zoeken. 
 • In artikel 1 wordt beschreven dat eventuele begeleiding van een kind in een taxi door de ouders zelf georganiseerd moet worden. Dit artikel graag aanvullen met richtlijnen hoe ouders dit kunnen organiseren.
 • Artikel 3 vermeldt een aantal situaties van bezwarende omstandigheden dat ouders zelf  NIET voor begeleiding kunnen zorgen. Bij het eerste punt wordt gevraagd om een medische verklaring. Door wie moet deze zijn geschreven? Door een huisarts, specialist of onafhankelijk medisch adviesbureau, graag duidelijker vermelden.
 • Artikel 13 gaat over ontoelaatbaar gedrag en gedragsregels. In de brochure en website van DVG worden deze gedragsregels vermeld. Waar staat DVG voor en wie is de vervoerder in onze regio. Deze kaarders van gedragsregels mogen wel beter vermeld/zichtbaar worden in de beleidsregels. Nu alleen vermeld in een operationeel protocol, dat mogelijk nog kan verschillen per vervoerder. Vervolgens wordt er een ABCD lijstje vermeld over sancties. Wij missen daar het gesprek met de ouders, over het getoonde ontoelaatbare gedrag, dat hier naar ons idee ook bij moet staan.
 • Maak het aanvragen van leerlingenvervoer eenvoudiger voor de ouders. Zorg dat het duidelijk is waar en hoe de aanvraag kan worden gedaan. Nu zijn er te veel stappen te nemen en is het onnodig ingewikkeld om de aanvraag te doen. 
 • Evaluatie tussen de contactpersoon van de gemeente en de vervoerder is wenselijk. Jaarlijks toetsen bij de betrokken partijen over de uitvoering zou prima passen in de verordening. 

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit advies kunt u contact met ons opnemen via onze ambtelijk secretaris van de lokale ASD in desbetreffende gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter ASD Hellevoetsluis, Wibo Bouma
Namens de voorzitter ASD Westvoorne, Thea Pennings

Mw. N. Bakker
Voorzitter ASD Brielle