Advies Nationaal Programma Onderwijs Plan van Aanpak Voorne

Op deze pagina leest u het advies 'Nationaal Programma Onderwijs Plan van Aanpak Voorne'

Hellevoetsluis 18 maart 2022

Betreft: Advies Nationaal Programma Onderwijs Plan van Aanpak Voorne.

Geacht College,

Hierbij ontvangt U het gevraagde advies over het Nationaal Programma Onderwijs voor Voorne waar wij met belangstelling  kennis van genomen hebben. Helaas  zijn wij pas in een laat stadium bij het plan van aanpak betrokken. Het plan is immers al af en al in de raadscommissie ZWO besproken en staat op de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad van a.s. woensdag. Niettemin hopen wij dat de inhoud van ons advies nog meegenomen kan worden in de besluitvorming.  Wij zouden ook graag zien dat wij nauw betrokken worden bij de evaluatie van het programma en bij de gevolgtrekkingen uit die evaluatie.  

In ons advies zullen wij niet ingaan op alle specifieke onderdelen van het programma maar meer een aantal algemene opmerkingen maken en algemene suggesties doen.

  1. Ons valt op dat het programma een grote hoeveelheid onderdelen bevat die tezamen een heel breed spectrum van het onderwijsveld bestrijken en ongetwijfeld nuttig zijn. Het programma is echter  bedoeld om de achterstanden in het onderwijs die zijn opgelopen door de corona pandemie en de daarmee gepaard gaande (lockdown) maatregelen weg te werken.  Het valt ons op dat in het plan geen of slechts beperkte analyse is opgenomen van de aard van deze achterstanden. Betreft het hier alle kinderen of heeft de ene groep meer of andere achterstanden opgelopen dan de andere?  Op welke gebieden zijn deze achterstanden opgelopen: betreft het hier voornamelijk achterstanden  in het cognitieve gebied of is ook de emotionele ontwikkeling in gevaar geweest? Hoe zit het met de invloed op het welbevinden  van de kinderen? 
  2. Naar ons idee dient het programma prioriteit te geven aan de kinderen die het meest te lijden hebben gehad onder de pandemie. Het algemene idee is dat voornamelijk kinderen uit minima-gezinnen en kinderen van ouders met een recente immigratie achtergrond achterstanden hebben opgelopen. Wellicht kan in overleg met scholen en schoolbesturen vastgesteld worden welke kinderen dit zijn en kan aan hen ook gevraagd worden welke programma’s voor deze kinderen goed zouden kunnen werken.
  3. In verschillende onderdelen van het plan van aanpak is de relatie met  opgelopen achterstanden niet duidelijk. Welk effect wordt beoogd en hoe wordt gemonitord of dit effect ook bereikt wordt? 
  4. Niet duidelijk is vaak hoe de hoogte van het per onderdeel te besteden geld is vastgesteld. 
  5. Door het groot aantal onderdelen van het programma treedt versnippering op. Beter is het als het programma  zich concentreert op die onderdelen waarvan het meeste effect verwacht kan worden.

Samengevat is ons advies: definieer helder welke achterstanden er precies  zijn en bij wie en biedt programma’s aan die duidelijk gericht zijn op het wegwerken van die achterstanden. Geef prioriteit  en het meeste geld aan de programma’s waarvan het meeste effect verwacht kan worden.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet, namens de adviesraad Sociaal Domein,

Ingrid Beaufort, Voorzitter

José Graaf, Secretaris