Een uitkering? Voorkom fraude!

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat u kunt doen bij uitkeringsfraude.

Gemeente Hellevoetsluis vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen als dat nodig is. Die ondersteuning kan onder andere zijn in de vorm van een bijstandsuitkering als inwoners een te laag inkomen en vermogen hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De bijstand zorgt ervoor dat het inkomen op het landelijk vastgesteld minimumniveau komt te liggen. Hierdoor kunnen inwoners de periode tot zij weer werk hebben gevonden, overbruggen.

Waarom bestrijdt de gemeente uitkeringsfraude?

Gemeente Hellevoetsluis vindt het belangrijk om gemeenschapsgeld te gebruiken voor die mensen die dat echt nodig hebben. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat mensen onterecht gebruik maken van een uitkering, of onterecht een te hoge uitkering ontvangen. Als dit toch gebeurt, dan ondernemen we actie om dit te bestrijden. 

Wat is uitkeringsfraude?

Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering (in het bijzonder een uitkering in het kader van de sociale zekerheid) krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

  • iemand die inkomsten niet opgeeft;
  • iemand die (een deel van) het eigen vermogen niet opgeeft;
  • iemand die niet doorgeeft dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Hoe kunt u zelf uitkeringsfraude voorkomen?

Ontvangt u een uitkering van de gemeente en verandert er iets in uw situatie? Geef het door! Dat kan via een mutatieformulier of neem tijdens het telefonisch spreekuur contact op met uw klantmanager via 14 0181.

Weet u niet zeker of u iets door moet geven of heeft u andere vragen over uw uitkering? U kunt dan terecht bij uw klantmanager of u belt met het dagelijks telefonisch spreekuur voor uitkeringsvragen via telefoonnummer 14 0181.

Hoe kunt u helpen om uitkeringsfraude door anderen te voorkomen of op te sporen?

Kent u iemand in uw omgeving die een uitkering heeft en waarbij de situatie verandert? Maak die persoon er dan op attent dat wijzigingen altijd doorgegeven moeten worden aan de gemeente. Zo helpt u mee om te voorkomen dat die persoon in de problemen komt.

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving een uitkering krijgt terwijl diegene daar eigenlijk geen recht op heeft? Dan kunt u de gemeente helpen om die uitkeringsfraude op te sporen door daar melding van te maken. Dit kan telefonisch of schriftelijk bij de Fraudepreventiemedewerker. Doet u de melding liever anoniem, dan is dat mogelijk.

Wat doet de gemeente bij (het vermoeden van) uitkeringsfraude?

De gemeente spoort uitkeringsfraude actief op en onderneemt stappen als dat nodig is. Als we een vermoeden van of melding over uitkeringsfraude onderzoeken kan blijken dat het inderdaad om uitkeringsfraude gaat. In dat geval trekken we (een deel van) de uitkering in en mogelijk vorderen we het teveel ontvangen bedrag terug. Ook kan de gemeente een boete of een maatregel opleggen. Als zwaarste stap kan de gemeente ook nog aangifte doen bij de officier van justitie.