Onvoorziene activiteiten en deskundigheidsbevordering

A. Onvoorziene activiteiten

 

Probleemstelling

Veel verenigingen hebben de behoefte om iets extra’s te doen voor de jeugd. Men wil extra activiteiten organiseren om jongeren vast te houden en aan te trekken. Vaak kunnen de verenigingen deze extra activiteiten moeilijk bekostigen.

 

Doelgroep

Hellevoetse sportverenigingen en de leden en de vrijwilligers van deze verenigingen.

 

Doelstelling

De sportverenigingen en hun vrijwilligers activeren/ motiveren jeugdsportactiviteiten te organiseren voor zowel leden als niet leden.

 

Projectomschrijving

Om iets voor de jeugdleden binnen de sportvereniging te doen of om jeugd binnen te halen organiseren sportverenigingen activiteiten. Zo organiseren de handbalvereniging en de korfbalvereniging schooltoernooien, de drie voetbalverenigingen organiseren gezamenlijk een internationaal voetbaltoernooi etc. Deze activiteiten kosten veelal geld. Om de verenigingen tegemoet te komen in de kosten, subsidiëren we een eenmalige bijdrage per jaar van € 226,89. Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingssubsidie dient het project aan de criteria te voldoen.

 

Duur/fasering

Het project start op 1 januari 2002. Sportverenigingen die na 1 januari 2002 activiteiten organiseren kunnen in aanmerking komen voor een aanmoedigingssubsidie. Waaraan de aanvraag moet voldoen vindt u terug bij de criteria.

 

Samenwerking

Stichting PUSH en de Hellevoetse sportverenigingen.

 

Organisatie/personele inzet

De coördinatie van het project ligt bij stichting PUSH.

 

Risicofactoren

Er kunnen maximaal 10 projecten worden gehonoreerd. De eerste tien projecten die aan de criteria voldoen worden gehonoreerd. Het kan dus zo zijn dat binnen een half jaar de aanmoedigingssubsidie voor dat jaar op is.

 

Effectmeting

De sportverenigingen die in aanmerking willen komen voor een aanmoedigingssubsidie dienen een draaiboek en een evaluatie van de sportactiviteit te overleggen met de sportconsulent. Waaraan een draaiboek en evaluatie moeten te voldoen vindt u terug bij de criteria. Jaarlijks in december evalueren.

 

Begroting

Vanuit het Breedtesportbudget (432001) jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 2.268,90.

 

Subsidiebedrag

Het totale beschikbare bedrag voor deze projecten is € 2268,90. Er kunnen dus maximaal 10 projecten per jaar worden gehonoreerd met een aanmoedigingssubsidie van € 226,89. Hierbij geldt de regel op = op!

 

Criteria

Er zal een maximale subsidie/ bijdrage van € 226,89 per jaar per vereniging worden verleend.

Om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingssubsidie dient u een aanvraag in te dienen. De aanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

1.       U dient een duidelijke beschrijving van het project te maken.

2.       een subsidie kan alleen worden verleend ten behoeve van activiteiten ter bevordering van breedtesportactiviteiten die in het bijzonder gericht zijn op niet leden.

3.       Het project is gericht op jeugdleden.

4.       De sportverenigingen dienen een draaiboek te overleggen, waarin staan:

 • De doelen (welke doelen zijn er gesteld, gericht op jeugd)
 • De activiteiten (welke activiteiten worden er georganiseerd, gericht op de jeugd)
 • Het kader (wat is de samenstelling van het kader en wat zijn hun taken, gericht op jeugd)
 • De evaluatie (zijn de gestelde doelen behaald etc, motivatie)
  De evaluatie dient nadat een activiteit/ project heeft plaatsgevonden naar de sportconsulent te worden opgestuurd (maximaal 6 weken na activiteit).

5.    Sportevenementen, die op dezelfde dag of aansluitende dagen plaatsvinden en georganiseerd worden door één en dezelfde organisatie worden aangemerkt als één evenement

 

Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan wordt het bedrag van € 226,89 overgemaakt. De evaluatie dient achteraf nagestuurd te worden. Als een evenement NIET doorgaat dan wordt de subsidie niet uitbetaald, dan wel teruggevorderd.

 

Algemene bepalingen

1.       Voor een activiteit of voorziening kan slechts één maal een subsidie worden verleend.

2.       Alle subsidies zullen worden verleend, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden, voor zover in de begroting middelen aanwezig zijn.

3.       de behandeling van aanvragen tot het verlenen van subsidies wordt gedaan door de sportconsulent van stichting PUSH.

4.       indien hiertoe aanleiding bestaat, kan de sportconsulent, van de bovengenoemde bepalingen afwijken.

 

Aanvraag

Wilt uw sportvereniging dit jaar in aanmerking komen voor een aanmoedigingssubsidie dan dient u een aanvraag die aan de gestelde criteria voldoet in te dienen. Aanvragen voor activiteiten/ projecten in 2003 moeten voor 20 december 2002 worden ingediend. De aanvraag dient schriftelijk worden ingediend bij stichting PUSH, t.a.v. de sportconsulent, Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis.

 

Informatie: Stichting PUSH, sportconsulent J. Emor, telefoon (0181) 316 688, e-mail sportopbouwwerk@stichting-push.nl

 

 

B. Deskundigheidsbevordering

 

Vergoeding voor het volgen van cursussen en opleidingen

Het breedtesportproject “Kennis maakt macht” biedt voor de sportverenigingen de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor het volgen van cursussen en opleidingen. Het project heeft als doel: d.m.v. het organiseren van cursussen, trainingen en dergelijke komen tot een gezonde slagvaardige sportvereniging, waarbij het accent ligt op samenwerking en deskundigheidsbevordering. We willen daarmee bereiken dat de vrijwilligers door aangeboden diensten (cursussen/ opleidingen) gewaardeerd en daardoor gemotiveerd worden, wat resulteert in binding.

 

Maak van deze mogelijkheid gebruikt, want op deze manier willen we sportverenigingen stimuleren om binnen de vereniging bijvoorbeeld mensen/ vrijwilligers op te leiden. Het aanbod van cursussen en opleidingen vindt u in de bijlage, Cursussen en Opleidingen. Verenigingen met sportspecifieke cursussen en opleidingen kunnen hiervoor ook een vergoeding krijgen.

Sportverenigingen kunnen een aanvraag indienen bij stichting PUSH, waarbij de aanvraag aan een aantal voorwaarden dient te voldoen:

 

1.       Voor een vergoeding komen in aanmerking de directe kosten, die verbonden zijn aan het volgen van kaderopleidingen, cursussen, trainingen, opleidingen, thema-avonden e.d. op sportgebied, die door een landelijke of provinciale sportorganisatie worden gegeven;

2.       De vergoeding bedraagt 1/3 deel van de directe kosten per cursus met een maximum van €200,- per deelnemer. De vergoedingen zullen worden verleend, voor zover binnen het beschikbaar gestelde budget middelen aanwezig zijn;

3.       Verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats volgens datum van ontvangst van volledig ingediende aanvragen;

4.       Alvorens tot uitbetaling van een vergoeding wordt overgegaan, dient de betreffende organisatie aan te tonen, welke personen de opleiding hebben gevolgd en dat de inschrijving en betaling van de directe kosten hebben plaatsgevonden;

5.       Onder directe kosten worden verstaan lesgelden, examengelden en kosten voor het aanschaffen van cursusmateriaal;

6.       Indien blijkt dat opzettelijke onjuiste gegevens zijn verstrekt en/of de voorwaarden van deze regeling niet zijn nagestreefd kan de vergoeding, geheel of gedeeltelijk, worden ingetrokken en/ of teruggevorderd.

 

Een aanvraag dient te bestaan uit:

 • Gegevens van de sportvereniging (naam, postadres, telefoonnummer etc)
 • Gegevens contactpersoon (naam, adres, postcode + woonplaats, telefoonnummer, emailadres, functie binnen de vereniging)
 • Welke cursus/ opleidingen
 • Doel van het volgen van de cursus, opleiding, themabijeenkomst, training e.d

  Wie volgen er de cursus, opleiding, themabijeenkomst, training e.d

 • Totaal aantal deelnemers
 • De direct gemaakte kosten
 • Gegevens van de vereniging (bank/ gironummer)
 • Kopieën van bewijzen van de gemaakte kosten dienen na de cursus, opleiding, themabijeenkomst, training e.d. aan stichting PUSH te worden afgeleverd, anders geldt de voorwaarde nummer 5 (zie voorwaarden van de vergoeding voor het volgen van cursussen, opleidingen, trainingen e.d.)

 

Informatie: Stichting PUSH, sportconsulent J. Emor, telefoon (0181)316 688, e-mail sportopbouwwerk@stichting-push.nl