Omgevingsvergunning zonneveld Farm Frites verleend

Op 22 oktober heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning 'Zonneveld Farm Frites' behandeld en besloten deze te verlenen

Collegebesluit

Het college van B&W besloot op 6 juni 2019 in te stemmen met het ‘ontwerp-besluit-omgevingsvergunning’ en de ruimtelijke onderbouwing voor het zonneveld dat Farm Frites wil aanleggen naast het bedrijf. Vervolgens was er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Op 22 oktober 2019 heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning behandeld en besloten deze te verlenen. Ook heeft het college ingestemd met de reactie op de ingediende zienswijzen en de aangepaste ruimtelijke onderbouwing.

Publicatie

De omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en alle bijlagen ligt vanaf donderdag 31 oktober gedurende zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. De stukken zijn vanaf deze datum ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de volgende code invult: NL.IMRO.0530.OVZonneparkFF2019-VG01, wordt u direct naar de omgevingsvergunning geleid. De omgevingsvergunning met bijlagen is ook als pdf-document te raadplegen. Zie hiervoor de onderstaande links (pdf-documenten)

Bijlagen

Omgevingsvergunning - ruimtelijke onderbouwing

Bijlagen behorende bij de ruimtelijke onderbouwing:
1a) Doorsnedetekening panelen
1b) Specificaties gebruikelijk zonnepaneel
1c) Gebruikelijk onderstel
1d) Draaipoort
1e) Referentiefoto hekwerk
2a) Transformatorhuisje
2b) Specificaties trafohuisje
2c) Situatietekening inkoopstation
3a) Landschappelijke Inpassingskaart A0
3b) Landschappelijke Inpassing doorsnedes
3c) Landschappelijke Inpassing maten zonnevelden
4a) Detailtekening 1
4b) Detailtekening 2
5) Rapportage enquête Gebiedsvisie
6) Lijst overleggen en gesprekken (Gebiedsvisie)
7) Quickscan Ecologie
7a Aanvulling Quickscan met stikstofberekening
8) KLIC oriëntatieverzoek kaart
9a) Bureauonderzoek-PvE Archeologie
9b) Rapport archeologisch veldonderzoek
10a) Watertoets resultaat
10b) Watertoets samenvatting
11) Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r incl. Aerius
12) Wm-inrichtingsgrens
13a) Rapport AC berekening
13b) Reactie Gasunie op AC berekening
13c) DC-berekening en reactie Gasunie
14) Adviezen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
15) Calamiteitenplan
16) Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
17) Nota beantwoording zienswijze