Ecologie en natuur in de stad

De gemeente wil graag dat het groen in Hellevoetsluis er verzorgd uitziet. De gemeente probeert daarnaast om zoveel mogelijk groen te behouden en maakt dit geschikt als leefomgeving voor planten en dieren. 

Ecologisch beheer

Op steeds meer plekken past de gemeente ecologisch beheer toe. Door minder vaak te maaien en het gemaaide gras op te ruimen, ontstaat een kruidenrijk en bloemrijk grasveld. Hier kunnen bijvoorbeeld vlinders en bijen wonen en van eten. 

Bij het ecologisch beheer houdt de gemeente rekening met de andere functies die een gebied heeft. Zo zijn er langs de Struytse Zeedijk ook plaatsen waar het gras kort gemaaid blijft. Bij de Ravense Hoek maait de aannemer bijvoorbeeld een pad tussen de bloemen en het hoge gras. Hier laten de inwoners hun hond uit. Langs de (fiets)paden blijft een strook gras kort gemaaid voor de verkeersveiligheid. Dit voorkomt ook dat er vuil blijft liggen.

Groene daken

De gemeente Hellevoetsluis verstrekt geen subsidie voor het aanleggen van groene daken of andere maatregelen in het kader van natuurinclusief bouwen. Wel stelt de gemeente duurzaamheidsleningen beschikbaar. Deze kunnen ook aangevraagd worden voor maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering en voor natuurinclusief bouwen. Deze maatregelen leveren een positieve bijdrage aan ecologie en biodiversiteit. Voor bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak kan een duurzaamheidslening worden aangevraagd.

Bereken wat de maatregel u gaat kosten. U kunt alleen een lening aanvragen als het bedrag hoger is dan € 2.500,-. Op de webpagina 'Verduurzaming woningen' vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening. 

Naast de duurzaamheidslening kunnen particulieren gebruik maken van de subsidie van het waterschap Hollandse Delta. Het waterschap heeft namelijk een subsidieregeling voor waterinitiatieven die ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en rioleringen minder belast worden. Het aanleggen van een groen dak valt daar ook onder. Meer informatie over deze subsidieregeling van het waterschap kunt u vinden op de www.wshd.nl.

Hellevoetsluis Zoemt

Nederland Zoemt is een project waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken, met als doel om wilde bijen genoeg voedsel nestgelegenheid te bieden. Vanaf september 2018 is de gemeente officieel een bijvriendelijke gemeente. Dat betekent dat de gemeente veel onderneemt om de wilde bijen te helpen. We geven ze woonruimte en zorgen voor eten en nestelvoorzieningen. Om de titel ‘bijvriendelijke gemeente’ te houden, doet de gemeente het volgende:

  • we zorgen voor een groot oppervlakte ecologisch beheer;
  • we planten zoveel mogelijk bomen en struiken aan die voedsel bieden voor bijen;
  • we gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen meer;
  • we hebben we een mooi bijenhotel geplaatst op de rotonde in de Nieuweweg;
  • we hebben op verschillende plekken nesteldijkjes aangelegd. 

logo Hellevoetsluis zoemt

Natuurinclusief bouwen

Naast ecologisch beheer stimuleert de gemeente Hellevoetsluis natuurinclusief bouwen en ontwerpen, zodat gebouwen en steden niet alleen een fijne leefomgeving vormen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de soorten die in gebouwen wonen, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Deze soorten zijn afhankelijk van huizen en gebouwen voor nestgelegenheid en verblijfplaatsen. Door sloop, renovatie en na-isolatie verdwijnen veel van deze verblijfplaatsen, waardoor deze soorten langzaam uit de stad verdwijnen. 

Een belangrijk onderdeel is daarom het plaatsen van nestplaatsen voor gierzwaluwen en huismussen en verblijfsplaatsen voor vleermuizen in (nieuw te bouwen) huizen en andere gebouwen. Er zijn ook veel andere manieren om planten en dieren een plekje te geven in de stad. Denk aan het maken van groene en bruine daken, groene gevels, natuurvriendelijke oevers, groene tuinafscheidingen (bijvoorbeeld heggen) en van faciliteiten voor bijen.

Maatregelen die positief zijn voor planten en dieren, werken in veel gevallen ook mee aan klimaatadaptatie. Zo zorgen groen en water ook voor schaduw en verkoeling tijdens een hittegolf. Minder verharding en groene daken zorgen ervoor dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. Hierdoor is er minder wateroverlast.
Meer informatie over natuurinclusief bouwen is te vinden op de website: https://www.checklistgroenbouwen.nl/.

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om de dieren in uw tuin te helpen? Op internet kunt u veel informatie vinden over het natuurvriendelijk inrichten van uw tuin, bijvoorbeeld op de website van de Vogelbescherming of de Vlinderstichting.