Milieu

Het zijn geen zaken waar als inwoner van Hellevoetsluis dagelijks over nadenkt: de kwaliteit van de bodem, de lucht en de hoeveelheid geluid. De gemeente zorgt ervoor dat de kwaliteit van bodem, lucht en geluid goed zijn.

Bodem, Geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid

Het zijn geen zaken waar je als inwoner van Hellevoetsluis dagelijks over nadenkt: de kwaliteit van de bodem, de lucht en de hoeveelheid geluid. Als er niks mis is, is dat ook niet nodig. De gemeente Hellevoetsluis houdt zich hier wel mee bezig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van bodem, lucht en geluid goed zijn. 

Bodem

De gemeente beschikt over een bodeminformatiesysteem voor het raadplegen van mogelijke locaties met bodemverontreiniging. Deze informatie is belangrijk bij het verwerven van grond of voor het inschatten van risico’s bij (bouw)plannen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kijkt de gemeente of een bodemonderzoek nodig is. De omvang van het bouwplan, voorgenomen gebruik en bodemkwaliteit bepalen of onderzoek en sanering nodig is. Als bij werkzaamheden grond of bepaalde bouwstoffen vrijkomen of worden toegepast (bijvoorbeeld bij het ophogen van een perceel met grond of puin), moet rekening worden gehouden met een onderzoek naar de kwaliteit van de stoffen en een meldingsplicht bij het meldpunt bodemkwaliteit. Heeft u buiten kantooruren het vermoeden van een milieudelict, dan kun u contact opnemen met het Milieumeldpunt, tel. (010) 274 33 33 of via een milieuklachtenformulier op de website www.dcmr.nl.

Geluid

Binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn wegverkeer en bedrijven de belangrijkste bronnen van geluidhinder. Om de huidige situatie in kaart te brengen is een geluidbelastingkaart voor het wegverkeer en een geluidbelastingkaart voor industrielawaai vervaardigd. Het college van B&W is bevoegd om op verzoek hogere geluidswaarden toe te staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Hellevoetsluis, telefoon: 14 0181 of gemeente@hellevoetsluis.nl. Meer informatie over geluid(shinder) vindt u op de website http://www.infomil.nl/.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit van de gemeente Hellevoetsluis is weergegeven in de luchtkwaliteitskaarten. Hierin wordt de luchtkwaliteit beschreven in termen van hoeveelheid aanwezig fijnstof (PM10) en stikstof dioxide (NO2) afkomstig van verkeer. Uit de luchtkwaliteitskaarten blijkt dat er in de gemeente geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn. 

Externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. Om de risico's binnen de gemeente Hellevoetsluis in kaart te brengen is de signaleringskaart externe veiligheid opgeseld (link naar kaart). Meer informatie over externe veiligheid kunt u vinden op de landelijke risicokaart www.risicokaart.nl

Bij de kaarten en beleid