Privacyverklaring inzake Gegevensbescherming

De gemeente Hellevoetsluis verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar taken. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De gemeente Hellevoetsluis gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en speciale wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • als u daar toestemming voor geeft.
 • als de gemeente de gegevens moet verwerken om de regels uit een overeenkomst na te komen.
 • als dat van vitaal belang is: de gemeente moet de gegevens verwerken om gevaar voor het leven van de persoon te voorkomen.
 • als dat een taak is voor de gemeente.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het gebruik en het beschermen van persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over de AP en meer uitleg over de begrippen in deze verklaring op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. We gebruiken dan soms persoonsgegevens van onze inwoners en bezoekers. Als u in Hellevoetsluis woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld In de Basisregistratie personen (BRP) bij uw:

 • naam
 • geboortedatum
 • woonadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Als u iets wilt regelen of aanvragen via hellevoetsluis.nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals:

 • Financiële gegevens
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijke gegevens

Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft de plicht om

 • zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan
 • uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan wat we hierboven beschreven.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren. Soms moet de gemeente u eerst toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens mogen verwerken.

De gemeente neemt maatregelen en volgt procedures om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen.
 • Medewerkers van de gemeente hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Alleen medewerkers die daarvoor bevoegd zijn, kunnen bij uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken. We volgen de wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties

De gemeente geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Alleen als de gemeente dat op grond van de wet mag doen, geven wij uw persoonsgegevens door aan andere organisaties. Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Interne onderzoeken voor uitvoering en verbetering van onze processen en ons beleid

Wetten en opvattingen zijn altijd aan veranderingen onderhevig en ook in onze gemeente staan de ontwikkelingen nooit stil. Dat betekent dat wij ook voortdurend onze processen en ons beleid moeten beoordelen en waar dat mogelijk is ook verbeteren. Wij gebruiken daarvoor de gegevens van onze inwoners die we in de dagelijkse processen voor de uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden verzamelen. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die uit de analyses en onderzoeken voortkomen nooit zijn te herleiden naar een inwoner of naar een andere specifieke persoon. Ook letten wij er goed op, dat deze persoonsgegevens alleen voor proces- en beleidsverbetering worden gebruikt. Met deze onderzoeken en analyses kunnen wij u dus beter van dienst zijn, kunnen wij ons beleid en onze processen actueel houden en kunnen wij ons goed voorbereiden op de toekomst. Deze onderzoeken vinden voornamelijk binnen onze eigen organisatie plaats. Als wij voor onderzoeken een externe organisatie inschakelen, zorgen wij ervoor dat de onderzoeksgegevens op een veilige manier worden verwerkt en na afronding van het onderzoek aan ons worden teruggegeven of worden vernietigd.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u mag weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: u mag bekijken welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft.
 • Recht op rectificatie: u mag uw persoonsgegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen.
 • Recht om vergeten te worden: als u de gemeente toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, dan mag u de persoonsgegevens ook weer laten verwijderen.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u mag al uw persoonsgegevens opvragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, behalve als de gemeente uw gegevens moet verwerken.

Gegevens bekijken, verbeteren of verwijderen

Als u op grond van uw rechten uit de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uw gegevens wilt bekijken, verbeteren of verwijderen kunt u een e-mail sturen naar gemeente@hellevoetsluis.nl. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat u wilt. De gemeente reageert binnen 4 weken schriftelijk op uw vraag. Wij kunnen u vragen om meer uitleg over uw verzoek.

Gegevensbescherming in de afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Door de speciale dienstverlening binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg, is er voor deze afdeling een speciale privacyverklaring voor de afdeling WIZ.

Gebruik van de website

Op onze gemeentelijke website staan links naar websites van anderen. De gemeente Hellevoetsluis is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het gebruik van gegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@hellevoetsluis.nl.

Aanpassing van de Privacyverklaring inzake Gegevensbescherming

De gemeente kan deze Privacyverklaring inzake Gegevensbescherming zonder waarschuwing aanpassen. De aanpassingen gelden vanaf het moment dat ze op www.hellevoetsluis.nl gepubliceerd zijn.