Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Project De Boomgaard te Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis heeft op 7 juli 2021 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten voor het project De Boomgaard te Hellevoetsluis.

Dit project heeft als doel het ontwikkelen en realiseren van 360 woningen in fase 1 en 432 woningen in fase 2 binnen projectgebied De Boomgaard. Dit projectgebied bevindt zich aan de noordwestkant van de Parnassialaan en de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. De anterieure overeenkomst is gesloten met GEM De Boomgaard C.V.

Hoofdlijnen van de overeenkomst 

  • Ontwikkelaar zal voor haar eigen rekening en risico het projectgebied ontwikkelen en realiseren.
  • Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden voor rekening en risico van Ontwikkelaar in structureel overleg met gemeente Hellevoetsluis opgesteld. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.  Hierbij heeft gemeente Hellevoetsluis een inspanningsverplichting om de realisatie van het project planologisch mogelijk te maken.
  • Het projectgebied behelst de gronden als weergegeven in de bijlage.
  • Het stedenbouwkundig ontwerp wordt voor rekening en risico van Ontwikkelaar opgesteld en dient door gemeente Hellevoetsluis te worden goedgekeurd. Hierbij worden de gewenste bebouwing en het gewenste grondgebruik zodanig afgestemd op elkaar en op de directe omgeving, dat deze een stedenbouwkundig verantwoord geheel vormen.
  • De basis voor de ontwikkeling is landelijk wonen, als vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Boomgaard.
  • De ontwikkeling omvat twee fases: fase 1 betreft 360 woningen, waarvan 60 sociaal. Fase 2 betreft 432 woningen, waarvan 72 sociaal. De vaststelling van het bestemmingsplan voor fase 2 is afhankelijk van de inzichten van de provincie aangaande de woningmarktafspraken.
  • Ontwikkelaar is verplicht om aan de gemeente een exploitatiebijdrage te betalen. Deze bijdrage bestaat uit een bijdrage plankosten (een vergoeding van door de Gemeente gemaakte en nog te maken planontwikkelingskosten, bestaande uit uren voor ambtelijke inzet, specifiek voor dit project in te zetten inhuur en eventuele overige kosten) en bijdrage Fonds bovenwijks (kosten die de gemeente maakt aan bijvoorbeeld de aanpassing van wegen buiten het projectgebied). Hiermee is het kostenverhaal voor het plangebied verzekerd.
  • Daarnaast is ontwikkelaar leges verschuldigd overeenkomstig de toepasselijke legesverordening.    
  • Ontwikkelaar is verplicht de eventueel uit de bestemmingsplanwijziging voortkomende planschade te vergoeden.
  • Ontwikkelaar en gemeente maken nadere afspraken over participatie door omwonenden en andere belanghebbenden gedurende het proces en daarna. 

Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met één of meerdere particuliere grondeigenaren sluit op het moment dat er bij het vaststellen van een bestemmingsplan, die de gewenste ontwikkeling mogelijk moet maken, geen exploitatieplan is/zal worden vastgesteld. Met de gesloten overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wro).

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.