Wijzigingsplan Kreek ecologisch zone Zeedijk

Het ontwerp-wijzigingsplan ‘’Ecologische Zone Zeedijk” ligt vanaf 12 juli tot en met 23 augustus 2018 voor een ieder ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 8 augustus 2017 heeft ingestemd met het ontwerp van het wijzigingsplan ecologische zone zeedijk. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft betrekking op de Kreek Ecologische zone Zeedijk, die ligt aan de Zeedijk, ten zuidoosten van het dorp Oudenhoorn en ten oosten van de Ruigendijk.Het geldende bestemmingsplan voor het betreffende perceel is het bestemmingsplan 'Buitengebied West', van de gemeente Nissewaard, vastgesteld op 7 december 2016. Voorheen was de locatie binnen de gemeente Nissewaard gelegen, maar na de grenscorrectie van 1 januari 2018 is de locatie binnen het grondgebied van de gemeente Hellevoetsluis.

Het perceel heeft in dit bestemmingsplan de bestemmingen: “Agrarisch met waarden - Waardevolle openheid”, “water” en “Waterstaat - Waterkering” en heeft de dubbelbestemmingen: “Waterstaat - Waterstaatkundige functie” en “Waarde - Archeologie 6”. De aanleg van een ecologische zone kan mogelijk worden gemaakt via de wijzigingsbevoegdheid op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het wijzigingsplan word onderbouwd dat aan de gestelde voorwaarden voor deze wijzigingsmogelijkheid wordt voldaan en wordt daarnaast beargumenteerd dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Het ontwerp-wijzigingsplan ‘’Ecologische Zone Zeedijk” ligt vanaf 12 juli tot en met 23 augustus 2018 voor een ieder ter inzage en is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. Het ontwerp-wijzigingsplan is ook in te zien bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. In de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar het college van Hellevoetsluis,  Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OWP Ecologische zone Zeedijk’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid van de gemeente Hellevoetsluis, bereikbaar via 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

Via onderstaande link kunt u het wijzigingsplan raadplegen:
-Wijzigingsplan Kreek ecologische zone Zeedijk

Uitgelicht