Voorontwerp bestemmingsplan Kanaalweg Westzijde 51

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kanaalweg Westzijde 51’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

Inhoud
Halverwege 2013 heeft de gemeente Hellevoetsluis het perceel Kanaalweg Westzijde 51 in de markt gezet voor de ontwikkeling van uiteenlopende activiteiten zoals een kantoorlocatie, horeca-gelegenheid, bedrijvigheid of recreatieve mogelijkheden. Het betreft een terrein met een oppervlakte van circa 3.700 m² en bevindt zich op een zichtlocatie bij de oostelijke entree van Hellevoetsluis. De locatie is in de gemeentelijke visie op verbeterlocaties (2013, actualisering 2015) aangemerkt als verbeterlocatie en ligt nu braak. Voorheen stond hier een woning en een gemaal. Aannemersbedrijf De Bruijne BV heeft deze mogelijkheid aangegrepen en plannen gemaakt om haar aannemersbedrijf, welke momenteel is gevestigd aan het Zandpad 36 in Nieuwenhoorn naar deze locatie te verplaatsen.

Het toekomstig bouwplan gaat uit van de realisatie van een werkplaats en kantoren en een horecavestiging. De inrichting gaat uit van twee driehoekige gebouwen; een hoofdgebouw bestaande uit twee bouwlagen op een plint en een paviljoen van 265m² van één bouwlaag. Het paviljoen zal worden verhuurd als horeca?locatie. Het buitenterrein van 425m² wordt deels overkapt. Het onverkapte deel biedt plaats aan 52 parkeerplaatsen, 220 m² water en aan de randen groen. Het hoofdgebouw bestaat uit een plint van 504 m2, waarin de werkplaats wordt gevestigd en twee verdiepingen van elk 466 m2 welke worden ingericht als kantoorruimte. Het hoofdgebouw krijgt een maximale hoogte van 14,40 meter boven het peil ter plaatse.

Voorontwerp bestemmingsplan
Voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan is er een voorbereidingsfase. Het bestemmingsplan ‘Kanaalweg Westzijde 51’ bevindt zich momenteel in deze fase, waarin het nodige onderzoek en bestuurlijke vooroverleg plaatsvindt.

Inloopavond
Op 30 oktober 2018  organiseert de gemeente een inloopavond, waarin u de beschikbare tekeningen van de plannen Kanaalweg Westzijde 51 kunt inzien en met onze medewerkers hierover van gedachten kunt wisselen. U kunt dan vragen stellen en via een reactieformulier reageren op het plan. De reacties nemen we mee als (schriftelijke) inspraakreactie in het opstellen van het bestemmingsplan. De inloopavond is van 20.00 uur tot en met 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Tijdens de inloopavond is ook informatie over de herontwikkeling van de huidige locatie aan het Zandpad 36 in te zien.

Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan en het voorlopige bouwplan
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 18 oktober tot en met 14 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

U heeft de gelegenheid om binnen de inspraaktermijn een mondelinge of schriftelijke reactie kenbaar te maken. De inspraakreactie dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie VOBP Kanaalweg Westzijde 51’

Hoe gaat de procedure verder verlopen
Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelt het college alle ingekomen reacties. Als het nodig is, wordt het plan hierop aangepast. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk beantwoord. Daarna wordt het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Via onderstaande links kunt u de bijbehorende documenten raadplegen:
-Plangebied
-Bijlage standaard staat van bedrijfsactiviteiten
-Bijlage staat van horeca activiteiten
-Quickscan ecologie
-Stikstofdepositieberekening
-Actualiserend bodemonderzoek
-Verkennend asbestonderzoek
-Waterbodemonderzoek
-Geluidkaarten
-Bestemmingsplan
-Memo aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling
 

 

 

Uitgelicht