Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 'De Akkerranden'

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2020 heeft besloten het bestemmingsplan (NL.IMRO.0530.BPODHDEAKKERRANDEN-3001) gewijzigd vast te stellen en ook het beeldkwaliteitsplan “De Akkerranden” vast te stellen. 

Wijzigingen

Mede naar aanleiding van de zienswijzen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn in de nota zienswijzen omschreven. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen. 
•    Vastleggen van aandeel sociale woningbouw (20%);  
•    Verduidelijking bouwregels;
•    Hele fase 1 is gedetailleerd bestemd (Wonen);
•    Toevoeging van de bestemming Tuin voor de bouwkavels aan de noordzijde van de ontsluitingsweg;
•    Aanpassing van de bestemming van de nieuwe Brink als Groen;
•    Maximale goothoogte appartementengebouw;
•    Actualisering van diverse onderzoeken;
•    Toevoeging parkeernormen Hellevoetsluis.
In verband met de actualisatie van onderzoeken (o.a. verkeer en stikstof) is de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan “De Akkerranden” aangepast en heeft de raad een nieuw m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Volstaan kan worden met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan (inclusief bijlagen, waaronder het beeldkwaliteitsplan en de aanmeldingsnotitie) en het raadsbesluit tot vaststelling zullen met ingang van 6 februari 2020 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Die stukken zullen vanaf genoemde datum ook te raadplegen zijn via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl>ter inzage en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

De belangebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘’De Akkerranden” bedraagt zes weken en gaat in op 7 februari 2020. 

Tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan “De Akkerranden” staat geen bezwaar en beroep open. 

Bijlagen