Vastgesteld bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 27 december 2017 t/m 6 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend:

Het bestemmingsplan “Den Bonsen Hoek” is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 21 december 2017 vastgesteld.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de genoemde termijn van inzage tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het wijzigingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Stukken:

- Bestemmingsplan Den Bonsen Hoek
- Kaart 1
- Kaart 2

Uitgelicht