Ontwerp bestemmingsplan Duinweg 2-4

Het ontwerp bestemmingsplan “Duinweg 2-4” (NL.IMRO.0530.BPDuinweg2en42016-ow01) kunt u vanaf 4 oktober 2018 digitaal inzien via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u vanaf 4 oktober 2018 tijdens kantooruren de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26. Na 14 november 2018 liggen deze stukken niet meer ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt, zoals bedoeld is in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan "Duinweg 2-4" ter inzage wordt gelegd.
Op 25 september 2018 heeft het college ingestemd met onder meer de Nota van inspraak en vooroverleg, de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling, het ontwerp bestemmingsplan "Duinweg 2-4" en het voeren van de zienswijzeprocedure.

 

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan "Duinweg 2-4" (NL.IMRO.0530.BPDuinweg2en42016-ow01) kunt u vanaf 4 oktober 2018 digitaal inzien via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u vanaf 4 oktober 2018 tijdens kantooruren de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26. Na 14 november 2018 liggen deze stukken niet meer ter inzage.

Reactie geven?
Een ieder kan gedurende een termijn van 6 weken bij de gemeenteraad een zienswijze indienen omtrent het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken. Deze termijn gaat in op 4 oktober 2018.

Schriftelijke zienswijzen graag richten aan:

Gemeenteraad Hellevoetsluis
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl

Mondeling: Het indienen van een mondelinge zienswijze is op afspraak mogelijk. Vrijdag 2 en 9 november 2018 zijn hiervoor gereserveerd. Voor het afspreken van een tijdstip op deze data kunt u contact opnemen met Claudia Lemmert, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid, via het algemene nummer 14 0181. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag opgesteld dat vervolgens naar u toegestuurd zal worden.

Overige communicatie
Omwonenden aan de Duinweg en Schenkeldijk, die geen inspraakreactie hebben ingediend, zijn ook schriftelijk op de hoogte gesteld van dit plan en de procedure. Dit geldt ook voor de recreatiebedrijven aan de Parkweg en Zuiddijk.

Via onderstaande links kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan raadplegen:
-Bestemmingsplan Duinweg regels 2-4 
-Bestemmingsplan Duinweg 2-4 toelichting
-Aanmeldnotitie vormvrije MER
-Bijlage 1
-Bijlage 2
-Bijlage 3
-Bijlage 4
-Bijlage 5
-Bijlage 6
-Bijlage 7
-Bijlage 8
-Bijlage 9
-Bijlage 10
-Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan
-Ontwerp Raadsbesluit
-Kaart plangebied
-Stukken besluitvorming aanmeldnotitie

 

Uitgelicht