M.E.R. beoordelingsbeslissing Duinweg

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt bekend dat de gemeenteraadop 1 november 2018 een m.e.r.beoordelingsbeslissing heeft genomen omtrent de voorgenomenontwikkeling aan de Duinweg 2-4. De gemeenteraad heeft op basis van de aanmeldnotitie “vormvrijem.e.r.beoordeling Duinweg” besloten geen milieueffectrapportage te laten opstellen voor deontwikkelingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Duinweg 2-4”.

Ter inzage
De aanmeldnotitie "vormvrije m.e.r.beoordeling Duinweg" en de m.e.r. beoordelingsbeslissing d.d. 1november 2018 liggen met ingang van vrijdag 9 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij dereceptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens kunt u deze stukkenraadplegen vanaf de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl>terinzage.

Bezwaar
De m.e.r. beoordelingsbeslissing d.d. 1 november 2018 is een voorbereidingsbeslissing in de zin vanartikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijkis, tenzij belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit (=vast te stellen bestemmingsplan)rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang wordengetroffen, kunnen een bezwaarschrift binnen 6 weken na de publicatiedatum van deze bekendmakingindienen bij de raad van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis. Een bezwaarschrift dientte zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, een motivering van het bezwaar.

Belanghebbenden die niet rechtstreeks in hun belang worden getroffen, kunnen eventuele bezwarentegen de m.e.r. beoordelingsbeslissing tijdens de procedure van het ontwerp bestemmingsplan alszienswijze kenbaar maken. Hierover is een ieder al geïnformeerd via de bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan "Duinweg 2-4" d.d. 3 oktober 2018.

Hieronder kunt u via de links de volgende documenten raadplegen:
-raadsbesluit
-aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling

Uitgelicht