Ontwerpexploitatieplan Kickersbloem 3, 1e herziening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 12 november 2019 besloten hebben om:

- in te stemmen met het ontwerpexploitatieplan Kickersbloem 3, 1e herziening;
- in te stemmen met het starten van de zienswijzeprocedure ontwerpexploitatieplan Kickersbloem 3, 1e herziening

De Wet ruimtelijke ordening (Afdeling 6.4 Grondexploitatie) verplicht gemeenten om tegelijkertijd met een bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en indien nodig- er geen afspraken zijn over de fasering en locatie-eisen. Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten behoeve van de herontwikkeling van het gebied moeten worden gemaakt te verhalen bij alle eigenaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten. Dit ter uitvoering en ter voldoening aan het gestelde in afdeling 6.4 van de Wro.

Het bedrijventerrein is planologisch mogelijk gemaakt middels het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kickersbloem 3”, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 16 september 2015. Daarbij is ook het exploitatieplan Kickersbloem 3 vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan welke in onderhavige 1e structurele herziening van het exploitatieplan zijn opgenomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 1e herziening van het exploitatieplan Kickerbloem 3 wordt samen met het ontwerpexploitatieplan Kickersbloem 3, 1e herziening op grond van het bepaalde in artikel 6.14 en 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 20 november 2019 tot en met 31 december 2019 op de volgende wijze ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met nummer: NL.IMRO.0530.EPKickersbloem2012-0004
- in papieren vorm bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Na 31 december 2019 liggen deze stukken niet meer ter inzage.

Zienswijzen ontwerp exploitatieplan

Iedere belanghebbende kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. Als belanghebbende bij een ontwerp exploitatieplan wordt aangemerkt:

Degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het  ontwerp exploitatieplan betrokken gronden;

  • Of eigenaar is van in het exploitatieplan betrokken gronden;
  • Dan wel degene die kan aantonen rechtstreekse belangen te hebben bij het exploitatieplan.
  • U dient uw zienswijze te voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering.

Schriftelijke zienswijzen per post te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis onder vermelding van “zienswijze Kickersbloem 3, 1e herziening –OEP”.

Schriftelijke zienswijzen per e-mail te sturen naar gemeente@hellevoetsluis.nl  onder vermelding van “zienswijze Kickersbloem 3, 1e herziening –OEP”. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Ten behoeve hiervan wordt u verzocht een afspraak te maken bij mevr. A. Verbeek via telefoonnummer: 14 0181. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

De tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het Exploitatieplan. Op dit te nemen besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de de heer P. van Zantvoort, bereikbaar op nr. 06-28977281.

Documenten ter inzage