Kennisgeving wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het herstel van de kreek 'Molendijkse Zoom, Oudenhoorn'. De locatie ligt ten noordwesten van Oudenhoorn en ten noordoosten van Hellevoetsluis.

Kennisgeving wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 8 oktober 2019 heeft ingestemd met het wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’. 

Inhoud in het kort

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het herstel van de kreek 'Molendijkse Zoom, Oudenhoorn'. De locatie ligt ten noordwesten van Oudenhoorn en ten noordoosten van Hellevoetsluis.

Het geldende bestemmingsplan voor het betreffende perceel is het bestemmingsplan 'Buitengebied West', vastgesteld op 7 december 2016. Het perceel heeft in dit bestemmingsplan de bestemming Agrarisch met waarden- Waardevolle openheid. Het college is bevoegd om de bestemming Agrarisch met waarden- Waardevolle openheid te wijzigen ten behoeve van de realisatie van nieuwe natuur. In het wijzigingsplan word onderbouwd dat aan de gestelde voorwaarden voor deze wijzigingsmogelijkheid wordt voldaan en wordt daarnaast beargumenteerd dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Vaststelling

Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 1 augustus tot en met 11 september 2019 ter visie gelegen en is voorgelegd aan de wettelijke overlegpartners. Op het plan zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is derhalve ongewijzigd vastgesteld.

Het wijzigingsplan zal vanaf donderdag 17 oktober tot en met woensdag 27 november ter visie worden gelegd. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend of wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het plan hebben ingediend kunnen beroep indienen. Na afloop van de beroepstermijn zal het wijzigingsplan in werking treden (rechtskracht). Indien er geen beroep wordt ingesteld is het plan onherroepelijk na afloop van de beroepstermijn. Indien er beroep wordt ingesteld zal het plan  onherroepelijk worden na het besluit van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het wijzigingsplan is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, als u bij zoekterm de naam: ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’ invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Het plan is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Kreken Kweken of de stadsecoloog van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181.

Bijlage

Wijzigingsplan Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn