Kennisgeving inspraak wijziging beeldkwaliteitsplan Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Het college van B&W van Hellevoetsluis maakt bekend dat “Kickersbloem 3 definitief beeldkwaliteitplan actualisatie fase 1 en 2” ter inzage ligt voor inspraak.

Inspraakreacties

Het ontwerp van dit plan ligt vanaf donderdag 28 juli tot en met woensdag 7 september 2022 voor iedereen ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen in het Raadsinformatiesysteem. Op 25 augustus is er een inloopavond over dit plan op het gemeentehuis van 19.00 tot 21.00 uur.