Kennisgeving Ontwerp-wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 16 juli 2019 heeft ingestemd met het ontwerp-wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’.

Inhoud in het kort

Met het project 'Kreken Kweken' willen de gemeenten van Voorne-Putten en het Waterschap oude kreken in ere herstellen. Naast berging van water en natuurontwikkeling wordt gezocht naar mogelijkheden om dit herstel te combineren met de ontwikkeling van andere functies zoals recreatie en landelijk wonen. Voor een van deze kreken in het buitengebied van de gemeente Hellevoetsluis wordt nu de realisatie beoogd. Het betreft het herstel van de kreek 'Molendijkse Zoom, Oudenhoorn'. De locatie ligt ten noordwesten van Oudenhoorn en ten noordoosten van Hellevoetsluis. Het plangebied beslaat 2400 m2 aan één oever. Door de aanleg van ecologische oever ontstaat meer ruimte voor waterberging en meer leefruimte voor diersoorten. Er zal tevens een ijsvogelwand en een onderhoudspad worden aangelegd. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan voor deze locatie worden gewijzigd.

Zienswijzen

Het ontwerp-wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’ ligt vanaf 1 augustus tot en met 11 september 2019 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code: NL.IMRO.0530.WPMolendijkseZ2019-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Het plan is ook als pdf-document te raadplegen. Zie hiervoor de link onder aan deze pagina.

In de periode dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA te Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen OWP Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider Kreken Kweken of de stadsecoloog van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181.

Hoe gaat de procedure verder verlopen

Na de zienswijzenperiode neemt het college een besluit omtrent vaststelling van het wijzigingsplan. Na de vaststelling van het wijzigingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlage

- Ontwerp-wijzigingsplan ‘Kreek Molendijkse Zoom, Oudenhoorn’

 

Uitgelicht