Anterieure overeenkomst project windturbines Haringvlietdam

In dit bericht leest u de kennisgeving over de anterieure overeenkomst voor de windturbines aan de Haringvlietdam. Ook vindt u hier de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat de gemeente Hellevoetsluis een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Windpark Haringvliet B.V.

De overeenkomst heeft betrekking op het voornemen van de Initiatiefnemer voor het ontwikkelen en realiseren van 2 windturbines op het Quackstrand aan de binnenzijde van de Haringvlietdam en het na realisatie daarvan te verwijderen van de bestaande 6 windturbines aan de buitenzijde van de Haringvlietdam.

Het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling planologisch- juridisch mogelijk kan maken is in voorbereiding.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf 08-09-2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. De zakelijke beschrijving is tijdens deze periode ook via de website te raadplegen. Klik hier om de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst in te zien.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.