Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

  Manegebedrijf Iron Horse Ranch wil om het dierenwelzijn en de dienstverlening te optimaliseren een paddock aanleggen en een gedeelte van het terrein verharden. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit planinitiatief is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied hebben de betreffende gronden aan de Ikkerseweg 2 namelijk een agrarische bestemming. Die bestemming laat de aanleg van een paddock en terreinverharding ten behoeve van de manege niet toe.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 27 december 2017 t/m 6 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Ontwerp bestemmingsplan Nieuw - Helvoet

  Het betreft hier een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Noordwest. Het doel van de actualisatie is dat er steeds een actueel overzicht bestaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied. Daarnaast bevat dit plan de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving.

 • Voorontwerp Bestemmingsplan Duinweg 2-4 inclusief stedenbouwkundig plan

 • Concept Leidraad winenergie Voorne-Putten

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat, van 28 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 de concept Leidraad winenergie Voorne-Putten ter inzage ligt.

 • ontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

  11 juli 2018, pdf, 4MB

  Het ontwerp bestemmingsplan "Ikkerseweg 2" ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de kennisgeving.

 • kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

  11 juli 2018, pdf, 198kB
 • Ontwerp Bestemmingsplan Haringvlietweg

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Haringvlietweg/Zoomweg, gelegen in de recreatieve zone van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft hier een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Recreatie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan de uitbreiding van camping ’t Weergors juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

 • Wijzigingsplan Kreek ecologisch zone Zeedijk

  Het ontwerp-wijzigingsplan ‘’Ecologische Zone Zeedijk” ligt vanaf 12 juli tot en met 23 augustus 2018 voor een ieder ter inzage.

Uitgelicht