Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

  • Voorontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

    Manegebedrijf Iron Horse Ranch wil om het dierenwelzijn en de dienstverlening te optimaliseren een paddock aanleggen en een gedeelte van het terrein verharden. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit planinitiatief is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied hebben de betreffende gronden aan de Ikkerseweg 2 namelijk een agrarische bestemming. Die bestemming laat de aanleg van een paddock en terreinverharding ten behoeve van de manege niet toe.

  • Vastgesteld bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

    Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 27 december 2017 t/m 6 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

  • Ontwerp bestemmingsplan Nieuw - Helvoet

    Het betreft hier een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Noordwest. Het doel van de actualisatie is dat er steeds een actueel overzicht bestaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied. Daarnaast bevat dit plan de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving.

  • Voorontwerp Bestemmingsplan Duinweg 2-4 inclusief stedenbouwkundig plan

Uitgelicht