Ter inzage

Hier vindt u alle documenten die op dit moment ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum van de gemeente aan de Oostzanddijk 26.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Medisch Centrum (Herman Heijermanstraat)

  U kunt hier het voorontwerp bestemmingsplan voor het Medisch Centrum (Herman Heijermansstraat) raadplegen.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

  Manegebedrijf Iron Horse Ranch wil om het dierenwelzijn en de dienstverlening te optimaliseren een paddock aanleggen en een gedeelte van het terrein verharden. Om medewerking te kunnen verlenen aan dit planinitiatief is het opstellen van een bestemmingsplan noodzakelijk. In het geldende bestemmingsplan Buitengebied hebben de betreffende gronden aan de Ikkerseweg 2 namelijk een agrarische bestemming. Die bestemming laat de aanleg van een paddock en terreinverharding ten behoeve van de manege niet toe.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 27 december 2017 t/m 6 februari 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) van het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Tevens is het plan te raadplegen op deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Ontwerp bestemmingsplan Nieuw - Helvoet

  Het betreft hier een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Noordwest. Het doel van de actualisatie is dat er steeds een actueel overzicht bestaat van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een gebied. Daarnaast bevat dit plan de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving.

 • Voorontwerp Bestemmingsplan Duinweg 2-4 inclusief stedenbouwkundig plan

 • Ontwerp Bestemmingsplan Haringvlietweg

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Haringvlietweg/Zoomweg, gelegen in de recreatieve zone van de gemeente Hellevoetsluis. Het betreft hier een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan Recreatie. Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan de uitbreiding van camping ’t Weergors juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

 • Wijzigingsplan Kreek ecologisch zone Zeedijk

  Het ontwerp-wijzigingsplan ‘’Ecologische Zone Zeedijk” ligt vanaf 12 juli tot en met 23 augustus 2018 voor een ieder ter inzage.

 • Ontwerp bestemmingsplan Duinweg 2-4

  Het ontwerp bestemmingsplan “Duinweg 2-4” (NL.IMRO.0530.BPDuinweg2en42016-ow01) kunt u vanaf 4 oktober 2018 digitaal inzien via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u vanaf 4 oktober 2018 tijdens kantooruren de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan inzien bij de receptie in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26. Na 14 november 2018 liggen deze stukken niet meer ter inzage

 • Vastgesteld bestemmingsplan Nieuw Helvoet

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Kanaalweg Westzijde 51

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kanaalweg Westzijde 51’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Zandpad 36

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 oktober 2018 heeft ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zandpad 36’ en dit bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor inspraak en het wettelijk vereiste overleg met de betrokken instanties.

 • M.E.R. beoordelingsbeslissing Duinweg

  Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt bekend dat de gemeenteraadop 1 november 2018 een m.e.r.beoordelingsbeslissing heeft genomen omtrent de voorgenomenontwikkeling aan de Duinweg 2-4. De gemeenteraad heeft op basis van de aanmeldnotitie “vormvrijem.e.r.beoordeling Duinweg” besloten geen milieueffectrapportage te laten opstellen voor deontwikkelingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Duinweg 2-4”.

 • Leidraad-Windenergie 4 oktober 2019

  pdf, 1MB
 • Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” wordt opgesteld. Een voorontwerp bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” is vrijgegeven voor inspraak en wordt voor een ieder ter inzage gelegd.

 • Afwegingskader zonne-energie Hellevoetsluis

  pdf, 3MB

  In het afwegingskader zonne-energie Hellevoetsluis staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeente hanteert bij het beoordelen van plannen met betrekking tot zonne-energie.
  Daarnaast biedt het afwegingskader zonne-energie duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij een van de gemeenten.

Uitgelicht