Zorg

Aandachtspunten van het zorgbeleid

De gemeente wil een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport.

 

Beleid voor subsidies

U kunt subsidie voor activiteiten op het terrein van zorg, welzijn en sport aanvragen wanneer deze: 

  • dienstbaar zijn aan de initiatieven en burgerkracht van (groepen van) inwoners
  • participatie, zelfredzaamheid en gezonde leefstijl stimuleren
  • de informele zorg, sociale netwerken en deelname aan collectieve voorzieningen versterken
  • het wijkgericht werken verbreden en versterken
  • problemen van individuele bewoners in hun leefomgeving (de straat/de buurt) oplossen of beheersbaar maken
  • inwoners bereiken die door het bestaande zorgaanbod niet (goed) worden bereikt of die niet bekend zijn bij het bestaande zorgaanbod
  • de eigen kracht van inwoners vergroten, zodat zij eventuele beperkingen zoveel mogelijk kunnen compenseren
  • 'outreachend' werken voor kwetsbare burgers vanuit het principe één probleem, één plan, één professional. De vangnetfunctie moet zo breed worden opgepakt als de problemen zijn.