Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

Twee soorten subsidies

De gemeente kent twee soorten subsidies:

 • Waarderingssubsidies zijn voor organisaties en instellingen voor het uitvoeren van bepaalde (sociale) activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. Een waarderingssubsidie is minimaal € 150,00 en maximaal € 1.000,00 per jaar. 
 • Budgetsubsidies worden gegeven voor bepaalde producten, activiteiten en prestaties. Voor deze subsidies geldt geen vast bedrag. 

Meer informatie over de aanvraag

Kijk voor meer informatie over de aanvraag op de pagina's over de verschillende soorten subsidies:

Beleidsterreinen waarvoor u subsidie kunt krijgen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u voor onderstaande beleidsterreinen subsidie aanvragen.

Zorg

De gemeente wil een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport.
 
U kunt subsidie voor activiteiten op het terrein van zorg, welzijn en sport aanvragen wanneer deze: 
•    dienstbaar zijn aan de initiatieven en burgerkracht van (groepen van) inwoners;
•    participatie, zelfredzaamheid en gezonde leefstijl stimuleren;
•    de informele zorg, sociale netwerken en deelname aan collectieve voorzieningen versterken;
•    het wijkgericht werken verbreden en versterken;
•    problemen van individuele bewoners in hun leefomgeving (de straat/de buurt) oplossen of beheersbaar maken;
•    inwoners bereiken die door het bestaande zorgaanbod niet (goed) worden bereikt of die niet bekend zijn bij het bestaande zorgaanbod;
•    de eigen kracht van inwoners vergroten, zodat zij eventuele beperkingen zoveel mogelijk kunnen compenseren;
•    'outreachend' werken voor kwetsbare burgers vanuit het principe één probleem, één plan, één professional. De vangnetfunctie moet zo breed worden opgepakt als de problemen zijn.

Cultuur

Het cultuurbeleid stimuleert een goed kunst- en cultuurklimaat in Hellevoetsluis:
•    Behoud van het culturele erfgoed. De Vesting moet een cultuurhistorisch centrum worden. 
•    Instandhouden en verder ontwikkelen van culturele infrastructuur.
•    Stimuleren en ondersteunen van cultuureducatie.
•    Verbeteren van professionaliteit en onderlinge samenhang van musea in de Vesting.
•    Culturele voorzieningen moeten publiek bereiken en laagdrempelig zijn.

Beleid voor waarderingssubsidies

De waarderingssubsidie is voor verenigingen en stichtingen op het gebied van de amateuristische, uitvoerende podiumkunsten: 
•    maximaal 10% van de eigen bijdragen
•    maximaal 25% van de eigen bijdragen bij prioriteitgroepen
•    € 250,00 per openbaar toegankelijk optreden (of uitvoering) in Hellevoetsluis of de directe regio. U krijgt voor maximaal drie optredens per jaar dit bedrag.

Sociale cohesie

Met sociale cohesie bedoelen we:
•    het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten;
•    maatschappelijke deelname;
•    integratie.

Dit kan door initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning en vrijwilligerswerk. Het beleid is gericht op:
•    het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie;
•    zelfstandigheid;
•    zelfredzaamheid;
•    eigen verantwoordelijkheid.

Kwetsbare groepen of groepen in achterstandssituaties krijgen extra aandacht krijgen. Er is zoveel mogelijk sprake van een integrale aanpak, maatwerk en samenhang tussen instellingen/organisaties. De gemeente werkt samen met bewoners en instellingen om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Bewoners kunnen een idee voor een leefbaarheidsproject indienen bij de gemeente. Als het idee aan de voorwaarden voldoet, kunnen bewoners hier subsidie voor krijgen.

Jeugd en jongeren

Het voorschot voor een budgetsubsidie is vaak 100%. Het beleid voor jeugd en jongeren gericht op het bevorderen van leefbaarheid/maatschappelijke participatie en integratie door middel van initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning.

•    Een vroegtijdige aanpak en de directe bestrijding van overlastgevende jeugd en criminaliteit van jongeren.
•    Een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport.
•    Waar nodig het realiseren en bevorderen van een preventieve en collectieve aanpak.
•    Realiseren van een uitdagende omgeving waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen:

 • inrichting van de buitenruimte
 • faciliteiten/voorzieningen voor vrijetijdsbeleving

•    Realiseren van een sluitende aanpak onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg.
•    Maken van afspraken tussen gemeente, politie, scholen en andere betrokken over de veiligheid op, in en rond scholen.
•    Bevorderen van ketensamenwerking, sluitende aanpak en vraaggestuurde uitvoering.

Sport

Met deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen hun sportaccommodatie aanpassen en verbeteren. Deze subsidie is voor Hellevoetse sportverenigingen en regionale sportverenigingen met Hellevoetse leden.De subsidie is bedoeld voor de bouw, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties.

Bijvoorbeeld voor:

 • het aanleggen van een sportveld
 • het plaatsen van lichtinstallaties bij sportvelden
 • het realiseren van kleedkamers
 • het realiseren van een mindervalidentoilet
 • het aanpassen van installaties om legionella te voorkomen

U vindt meer informatie over de subsidie voor sport op de webpagina Subsidie sportinvestering.

Toerisme, recreatie en evenementen

Dit beleidsterrein is voor het verbeteren van het toeristisch-recreatieve product Hellevoetsluis. De gemeente wil zorgen voor: 

 • Kwalitatief goede voorzieningen waardoor de bezoeker en inwoner van Hellevoetsluis het gebruik of verblijf waardeert, verlengt of herhaalt.
 • Zorgen voor een breed aanbod in drie richtingen:
  • op, aan en in het water
  • het roemruchte verleden
  • recreëren aan/in de kust en de natuur

Het beleid is daarom gericht op: 

 • gebruik van voorzieningen voor toerisme door eigen inwoners;
 • recreatief medegebruik van beschermde natuur;
 • dagrecreatieve voorzieningen;
 • regionale samenwerking;
 • verlengen van verblijfsrecreatie;
 • prestatieafspraken met de VVV;
 • organiseren van evenementen.