Tijdelijke financiële ondersteuning voor welzijn en cultuur

De coronamaatregelen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële situatie van organisaties in het sociaal domein. Omdat die organisaties belangrijk zijn voor de Hellevoetse samenleving, heeft de gemeente twee tijdelijke financiële ondersteuningsmogelijkheden die organisaties kunnen helpen.

Ten eerste zal de gemeente minder strikt zijn bij de vaststelling van de jaarlijkse subsidies voor instellingen binnen het Welzijnsprogramma. Daarnaast heeft het college van B&W aan de gemeenteraad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen voor instellingen die een breed maatschappelijk belang dienen op het gebied van welzijn en/of cultuur voor de gemeente Hellevoetsluis en een exploitatietekort hebben door de coronamaatregelen. Voor deze beide regelingen zijn ‘Aanvullende beleidsregels voor subsidieverstrekkingen ten tijde van Coronacrisis’ opgesteld.

Coulance bij subsidieverantwoording welzijnsprogramma 

De subsidievaststelling wordt naast de Algemene Subsidie Verordening en de Beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018, pdf 727 kB van de gemeente Hellevoetsluis’, zolang de coronapandemie van kracht is, ook getoetst volgens de ‘Aanvullende beleidsregels voor subsidieverstrekking ten tijde van Coronacrisis’ (regeling 1)’.  

Het is belangrijk voor organisaties om bij hun verantwoording duidelijk aan te geven welke activiteiten geen doorgang konden vinden vanwege de coronamaatregelen en welke eventuele alternatieven zij daarvoor hebben ingezet. Ook de financiële verantwoording zal er wellicht anders uitzien. Wij vragen hen in de financiële verantwoording duidelijk aan te geven op welke wijze de middelen zijn ingezet voor de eventuele alternatieven en welke kosten hiermee verband houden. 

Let op: Een verzoek tot vaststelling 2020 moet samen met uw subsidieaanvraag 2022 vóór 1 april aanstaande bij ons binnen te zijn.

Heeft uw welzijns- of cultuurorganisatie een exploitatietekort?

In april 2021 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over een regeling voor organisaties met een exploitatietekort door de coronamaatregelen. Mocht uit uw financiële jaarverantwoording 2020 blijken dat er een aantoonbaar exploitatietekort is ontstaan als gevolg van de coronacrisis en u voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u vóór 1 augustus 2021 een subsidieaanvraag ‘Steun coronacrisis’ indienen. 

Let op: Deze aanvraag is nog onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad om het geld voor deze regeling vrij te maken.

Voorwaarden subsidieaanvraag ‘Steun Coronacrisis’

  • De aanvrager dient een breed maatschappelijk belang op de gebieden van welzijn en/of cultuur; 
  • De aanvrager kan aantonen dat het exploitatietekort is ontstaan door de coronacrisis; 
  • De aanvrager kan aantonen dat het exploitatietekort geldt voor de situatie in Hellevoetsluis; 
  • Deze regeling een vangnetregeling is en dat van de aanvrager wordt verwacht dat er een beroep is gedaan op voorliggende voorzieningen (steunpakket Rijksoverheid) waar dat mogelijk is. 

Steun coronacrisis aanvragen

Kunt u een pdf-document niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.