Zorg

Wij streven naar een voldoende, gevarieerd en kwalitatief verantwoord aanbod van voorzieningen en activiteiten op het terrein van welzijn, zorg en sport. Wij overwegen subsidiëring van activiteiten op het terrein van zorg, welzijn en sport wanneer deze: 

  • dienstbaar zijn aan de initiatieven en burgerkracht van (groepen van) inwoners
  • gericht zijn op het stimuleren van participatie, zelfredzaamheid en gezonde leefstijl;
  • de informele zorg, sociale netwerken en deelname aan collectieve voorzieningen versterken;
  • het wijkgericht werken verbreden en versterken;
  • gericht zijn op het oplossen of beheersbaar maken van problematiek op het niveau van individuele bewoners in hun leefomgeving (de straat/de buurt);
  • erin slagen om  inwoners te bereiken die door het bestaande zorgaanbod niet (goed) worden bereikt of die niet bekend zijn bij het bestaande zorgaanbod;
  • gericht zijn op het vergroten van de eigen kracht van inwoners, zodat zij eventuele beperkingen zoveel mogelijk kunnen compenseren;
  • 'outreachend' werken voor kwetsbare burgers vanuit het principe één probleem, één plan, één professional. De vangnetfunctie moet zo breed worden opgepakt als de problemen zijn.