Sociale cohesie

Hieronder wordt verstaan het versterken van de leefbaarheid in de buurten, maatschappelijke participatie en integratie door middel van het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten, gericht op ontmoeting, ontplooiing, opvang en ontspanning en vrijwilligerswerk.

Het beleid is gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie en integratie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij kwetsbare groepen of groepen in achterstandssituaties extra aandacht krijgen. Er is zoveel mogelijk sprake van een integrale aanpak, maatwerk en samenhang tussen instellingen/organisaties. In het kader van het wijkbeheer wordt met bewoners en instellingen samengewerkt om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Bewoners kunnen aan de hand van een formulier een initiatief voor een leefbaarheidsproject indienen bij de gemeente en hiervoor, onder voorwaarden, een subsidie kunnen ontvangen.