Ontwikkeling

Het beleid ontwikkeling schept voorwaarden voor deelname aan educatie door subsidiering educatieve activiteiten gericht op persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk functioneren. Zorg voor een samenhangend aanbod van voorzieningen, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, voor het basis- , speciaal en voortgezet onderwijs en inhoud geven aan het lokale achterstandenbeleid. Het bestrijden van onderwijsachterstandssituaties, zowel in taal als in ontwikkeling.

 

Volwasseneneducatie:

 

a.    De kaders waarbinnen de volwasseneneducatie wordt uitgevoerd en bekostigd zijn vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De WEB bepaalt dat alle vormen van educatie via een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) dienen te worden uitgevoerd.

 

b.    Daarnaast betreft het activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door de Volksuniversiteit (VU) - het aanbieden van gerichte ontwikkelingscursussen met een lage drempel.

 

       Volwasseneneducatie op onderdelen:

 

       -      het bieden van onderwijs en vorming aan laag opgeleiden, waaronder analfabeten en semi-alfabeten;

 

       -      het bieden van Nederlands als tweede taal aan nieuwkomers, allochtone (semi)analfabeten en allochtonen die hun inburgeringprogramma hebben afgerond, voor zover de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Wet Inburgering dat toelaten;

 

       -      het scheppen van randvoorwaarden voor de uitvoering van activiteiten via de Volksuniversiteit.

 

 

Met het ROC Albeda worden overeenkomsten gesloten ter uitvoering van de educatiedoelstelling zoals in de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) bepaald. De educatiemiddelen zullen integraal worden ingezet met andere budgetten voor gemeentelijke doelgroepen. Het Onderwijs- en Achterstandenbeleid vindt zijn neerslag in de Locale Educatieve Agenda, waarin scholen (eerstverantwoordelijk) en gemeente (regie) gezamenlijk maatregelen en activiteiten formuleren ter bestrijding van onderwijsachterstanden. De budgetsubsidies dienen te voldoen aan de doelen die in de Locale Educatieve Agenda zijn beschreven. De subsidie is gerelateerd aan de rijksbijdrage. Verder draagt de gemeente in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij aan voldoende VVE plekken binnen de peuteropvang.

 

Bibliotheek: een literair en educatief trefpunt met een brede collectie en een lage drempel voor alle doelgroepen.