Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De gemeente heeft jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar om subsidies te verstrekken. U kunt alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die binnen bepaalde 'beleidsterreinen' vallen. Deze beleidsterreinen vindt u hier.

De gemeente kent twee soorten subsidies: waarderingssubsidies en budgetsubsidies. Waarderingssubsidies worden verstrekt aan organisaties en instellingen voor de uitvoering van bepaalde (sociale) activiteiten die de gemeente belangrijk vindt.  
Budgetsubsidies worden verstrekt naar aanleiding van afspraken over te leveren producten, activiteiten en prestaties. 

Bij waarderingsubsidies is het maximale subsidiebedrag € 1.000,- per jaar en geldt een minimum subsidiebedrag van € 150,-. Budgetsubsidies zijn niet gekoppeld aan een minimum subsidiebedrag.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kunt u een subsidie aanvragen op de volgende beleidsterreinen:

Subsidie aanvragen

- Waarderingsubsidie
- Budgetsubsidie
- Subsidie sportinvestering