Subsidie sportinvestering

Met deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen hun sportaccommodatie aanpassen en verbeteren. Deze subsidie is voor Hellevoetse sportverenigingen en regionale sportverenigingen met Hellevoetse leden.

Doel van de sportinvesteringsubsidie

De subsidie is bedoeld voor de bouw, renovatie of uitbreiding van verenigingsaccommodaties. Bijvoorbeeld voor:

 • het aanleggen van een sportveld
 • het plaatsen van lichtinstallaties bij sportvelden
 • het realiseren van kleedkamers
 • het realiseren van een mindervalidentoilet
 • het aanpassen van installaties om legionella te voorkomen

Hoogte van de sportinvesteringsubsidie

Het bedrag dat u ontvangt, is een eenmalige bijdrage in de investeringskosten. 
Dit is maximaal een derde deel van de werkelijke kosten, tot een maximum subsidiebedrag van € 200.000. Daarbij rekening houdend met het percentage Hellevoetse leden. 

 • Het subsidiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
 • Er wordt alleen subsidie verleend voor zover er budget beschikbaar is.

We gebruiken de 1/3-regeling:

 • 1/3 deel van de kosten kan geleend worden
 • 1/3 deel wordt gesubsidieerd, daarbij rekening houdend met het percentage Hellevoetse leden
 • 1/3 deel betaalt de vereniging zelf

Voorwaarden

 1. U kunt subsidie aanvragen voor de volgende investeringen: 
  1. aanpassingen in het kader van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld wettelijk verplichte aanpassing van installaties om legionella te voorkomen.
  2. overheidsmaatregelen en beleidswensen van overheden. Als er investeringen gedaan moeten worden om beleidsdoelen van overheden te effectueren of investeringen als gevolg van overheidsmaatregelen, krijgt u geen subsidie.
 2. U krijgt geen subsidie voor:
  1. investeringen die nodig zijn door achterstallig onderhoud en/of verwaarlozing. Bijvoorbeeld als door het jarenlang uitstellen van het schilderwerk, de kleedkamers vernieuwd moeten worden.
  2. het vervangen van zaken en accommodaties. Bijvoorbeeld het vervangen van de tien jaar oude banken in de kleedkamers.
  3. aanpassingen aan commerciële accommodaties of accommodatieonderdelen (zoals kantines).
 3. De gemeente werkt zoals dit in de Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis 2019 staat. We houden rekening met de urgentie van de aanpassingen die u wilt uitvoeren.
 4. Bij de subsidieaanvraag stuurt u een meerjareninvesteringsbegroting mee, voor een periode van vijf jaar. 
 5. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen subsidie voor 1/3e deel van de kosten. We houden rekening met het percentage Hellevoetse leden binnen de vereniging. Als uw vereniging bijvoorbeeld 80% Hellevoetse leden heeft, krijgt u 80% x 1/3e deel subsidie.

Welke informatie heeft u nodig voor een aanvraag sportinvesteringsubsidie

 • Activiteiten- en investeringsplan met vermelding van nagestreefde doelen en benodigde middelen
 • Investerings- en exploitatiebegroting
 • Begrotingsposten (afzonderlijk voorzien van een toelichting)
 • Oprichtingsakte danwel statuten
 • Een verklaring:
  • Bij een subsidie tot € 50.000,00: een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of een verslag van een algemene ledenvergadering
  • Bij een subsidie van € 50.000,00 of hoger: een accountantsverslag en een accountantsverklaring. U kunt de kosten van deze verklaring meenemen in de totale kostenbegroting.

Sportinvesteringsubsidie aanvragen

U kunt een sportinvesteringsubsidie digitaal aanvragen. Dit doet u met DigiD (als persoon namens een organisatie) of E-herkenning (voor bedrijven/organisaties). Is e-Herkenning nieuw voor u? Lees dan de uitleg op de website van eHerkenning.

U kunt een sportinvesteringsubsidie ook aanvragen door het aanvraagformulier Sportinvesteringsubsidie (pdf, 230 kB) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar Gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. afdeling Samenlevingszaken, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl

Let op: vergeet niet alle gevraagde stukken mee te sturen!

Beslistermijn sportinvesteringssubsidie

Het college van B&W beslist binnen zestien weken, na ontvangst van de complete aanvraag.

Meer informatie

Met vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen afdeling Samenlevingszaken via 14 0181. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@hellevoetsluis.nl.