Leerlingenvervoer

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die een school bezoeken voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid om leerlingenvervoer aan te vragen.

U kunt het leerlingenvervoer digitaal aanvragen door op de onderstaande link te klikken.

Leerlingenvervoer aanvragen

Folder Leerlingenvervoer downloaden
 
De medewerkers van het Klantcontactcentrum kunnen u desgewenst helpen bij uw digitale aanvraag. U kunt hen bereiken onder telefoonnummer 14 0181.

Leerlingenvervoer kan op drie manieren worden toegekend, te weten: openbaar vervoer, openbaar vervoer met begeleiding en aangepast (taxi) vervoer. De gemeente Hellevoetsluis ondersteunt dat wat het beste past bij de situatie. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden kan een onderzoek plaats vinden door een onafhankelijk arts van Treve Advies. Deze kijkt of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan. De kosten voor dit onderzoek komen voor rekening van de gemeente. 

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer wanneer er sprake is van een minimale reisafstand tussen woon-/verblijfplaats en school van 6 km en het kind is doorverwezen of toegelaten op één van onderstaande scholen: 
•    Speciaal basisonderwijs (SBO);
•    (Voortgezet) Speciaal onderwijs; 
•    Basisonderwijs. Dit geldt alleen voor leerlingen met een zodanige handicap van structurele aard dat zij niet zelfstandig kunnen reizen;
•    Voortgezet onderwijs. Dit geldt alleen voor leerlingen met een zodanige handicap van structurele aard dat zij niet zelfstandig kunnen reizen;
•    Bijzonder basisonderwijs. Hieronder worden alleen scholen met een speciaal gekozen godsdienstige of levensbeschouwelijke (niet: onderwijskundige) richting verstaan.

Uitgangspunten 

 Indien uw kind naar een van de bovengenoemde scholen gaat, gelden de volgende uitgangspunten: 

  • Voor alle leerlingen die vanwege hun structurele handicap niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding kunnen reizen, is aangepast vervoer mogelijk. 
  • Leerlingen tot 9 jaar kunnen gebruik maken van aangepast vervoer.
  • Voor leerlingen vanaf 9 jaar is een vergoeding mogelijk zodat uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. 
  • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding in het openbaar vervoer. Zij kunnen hun kind zelf begeleiden in het openbaar vervoer, of iemand uit het eigen netwerk hiervoor inzetten. 
  • Dat beide ouders/verzorgers werken is geen reden voor het aanvragen van aangepast (taxi)vervoer.
  • Indien de begeleiding van een kind meer dan 4 uur per dag in beslag neemt (heen- en terugreis van de begeleider voor zowel het brengen ‘s ochtend en halen ‘s middags) inclusief wachttijden, dan is de begeleidingstijd dusdanig lang dat aangepast vervoer voor het kind mogelijk is. 
  • Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die zelfstandig kunnen reizen, hebben volgens de landelijke richtlijn geen recht meer op een vervoersvoorziening. Echter, de gemeente Hellevoetsluis vergoedt toch nog 50% van de kosten voor openbaar vervoer als zij zelfstandig kunnen reizen.

Aanpak

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:
1.    burgerservicenummer van uw kind
2.    bank- of gironummer
3.    adres van de school (wordt soms automatisch voor u ingevuld door de digitale aanvraagmodule) 
4.    toelatingsverklaring voor speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs (verplicht vanaf schooljaar 2015-2016) 
5.    schoolverklaring 
6.    informatie van een onafhankelijk arts 

Bij 5. Een schoolverklaring is een document van toelating tot de school. De schoolverklaring kunt u met de digitale aanvraag meesturen, per post toezenden of aan de balie afgeven. Indien u de schoolverklaring per post opstuurt of aan de balie afgeeft, dan graag onder vermelding van de code die staat vermeld op de digitale aanvraag.
Bij het invullen van de digitale aanvraag kan het zijn dat er een andere dichtstbijzijnde school wordt aangewezen. Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is, bijvoorbeeld door het bestaan van een wachtlijst, kunt u dit bij opmerkingen invullen.
Bij 6. Uit de informatie van een onafhankelijk arts moet blijken dat uw kind niet met het openbaar vervoer kan reizen. Deze rapportage mag maximaal 5 jaar oud zijn. Deze medische informatie kunt u aan de arts van Treve Advies overhandigen. De arts kijkt op basis van de ontvangen informatie of een verder onderzoek noodzakelijk is om te kunnen bepalen of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan reizen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt onder meer gekeken naar: 
•    de mogelijkheden van uw kind
•    de begeleidingsmogelijkheden 
•    de afstand tot de school 
•    de reistijd 
•    in enkele gevallen uw inkomen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
Bezwaar en beroep
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. [link naar bezwaar en beroep pagina]

Meer informatie

Verordening Leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2014
Toelichting verordening leerlingenvervoer
Beleidsregels leerlingenvervoer 2015


 

Uitgelicht