Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024152/