Wet voorkeursrecht gemeenten

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003391