Wet tijdelijk huisverbod

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024649/