Wet ruimtelijke ordening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449