Wet openbaarheid van bestuur

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252