Wet op het voortgezet onderwijs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399